ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

طرح پيشنهادی اولويت های پرداخت وامبه بنگاه های خصوصی و تعاونی کوچک در حوزه ای تی
نویسنده : ناصر - ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢۸
 

 

 

طرح پيشنهادی

اولويت های پرداخت وام

 

به بنگاه های خصوصی و تعاونی کوچک در حوزه ICT

 

 

سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور به منظور كمك به رشد و توسعه شركتهاي خصوصي و تعاوني كوچك و متوسط فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، براساس آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين شماره 46468/ت 34055 مورخ 5/9/84 هيات محترم وزيران، طرح حاضر را به عنوان اولويت های پرداخت وام براي توسعه كسب و كار شركتهاي فعال در زمينه ICT، با همکاری سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور تدوين نموده است. در اين طرح هدف از پرداخت تسهيلات، كمك به رشد اقتصادي شركتهاي فعال در حوزه ICT به منظور تقويت بنيه اجتماعي آنها و نيز توسعه اشتغال در استان های مختلف کشور در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان يکی از صنايع High Tech و با ارزش افزوده بالا، عنوان شده است.

 

پس از رايزنی ها، جلسات و پيگيری های مستمر مسئولين سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور برای ايجاد فرصت هايي به منظور استفاده شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از تسهيلات ويژه دولت برای اشتغالزايي و حمايت از توسعه بنگاه های کوچک اقتصادی، مقرر گرديد که سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور، طرحی را به عنوان پيشنهاد مشترک که مورد تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور نيز باشد جهت تهيه و ابلاغ آيين نامه های مربوطه به کارگروه های استانی اشتغال، وزارت کار و امور اجتماعی کشور ارائه نمايد. اين طرح شامل سه گروه از فعاليت های کسب و کار شرکت ها می شود.

 

گروه اول فعاليت های مربوط به " توسعه کسب و کار " که بر اساس آن تسهيلات دولت برای اشتغالزايي و حمايت از توسعه بنگاه های کوچک اقتصادی تا سقف مبلغ يکصد ميليون تومان در سطح شهرستان ها به شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت خواهد شد. بررسی تصويب طرح ها ارائه شده اين گروه در سطح کارگروه های اشتغال شهرستان ها انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که اين گروه شامل اولويت های ارائه شده در اين طرح نمی گردد.

 

گروه دوم " اولويت های توليدی و خدماتی حوزه ICT " را شامل می شود که دامنه اعتبارات پيش بينی شده برای آن از صد ميليون تومان تا يک ميليارد تومان متغيير است و طرح های ارائه شده اين گروه، در سطح کارگروه های اشتغال استانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پرداخت تسهيلات به طرح های مشمول نيز بر اساس اولويت های پيشنهادی طرح حاضر خواهد بود.

 

گروه سوم "طرح های اولويت دار کلان و زيربنايي" حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند. تسهيلات درخواستی در اين گروه بيش از يک ميليارد تومان بوده و تصميم گيری در خصوص آنها به جای دبيرخانه های استانی، بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.

 

 

در فرايند تدوين طرح حاضر، بر مبنای چرخه پيشنهادی ITU در روند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنين مطالعات انجام شده توسعه ICT در سطح ملی در کشور، فهرست اوليه ای از اولويت های سرمايه گذاری در حوزه کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات تهيه شد. با انطباق اين فهرست در چرخه پيشنهادی ITU ( نمودار يک ) سه حوزه محتوی، خدمات و محصول، و ميزبانی و ذخيره، اولويت های نهايي پيشنهادی سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور را شامل گرديد. در ادامه شرح تفصيلی دامنه اولويت های پرداخت وام در حوزه ICT ارائه شده است.

 

نمودار يک : چرخه ITU در روند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

3-1 محتوی

توليد محتوی، يکی از عمده ترين نياز کشور در راستای توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اولويت های اين سرفصل عبارتند از :

 

 

3-2 خدمات و محصول

خدمات و محصول به عنوان دومين حلقه از چرخه پيشنهادی ITU در روند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که اولويت های مورد نظر، در سه حوزه سخت افزار و تجهيزات، اينترنت و شبکه های اطلاع رسانی، نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی عبارتند از :

 

 

3-2-1 حوزه سخت افزار و تجهيزات :

 

3-2-2 حوزه اينترنت و شبکه های اطلاع رسانی :

 

3-2-3 حوزه نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی :

 

3-3 ميزبانی و ذخيره

ميزبانی و ذخيره سومين حلقه از چرخه پيشنهادی ITU در روند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات است اولويت های پيشنهادی برای اين بخش عبارتند از :

 

راه اندازی مراکزFile Server ،Video Server وApplication Server در سطح شهرستانها