ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

ضوابط و فرآيند سرمايه‌گذاري در بنادر
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
 

ضوابط و فرآيند سرمايه‌گذاري در بنادر

در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي وسياستهاي دولت محترم مبني بر تمركز زدايي و تسريع و تسهيل جلب و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و به منظور تحقق اهداف قانون برنامه توسعه مبني بر رشد و توسعه مناطق از طريق حضور فعال بخش غيردولتي، ضوابط و فرآيند سرمايه‌گذاري در بنادر به شرح ذيل تدوين مي گردد.

الف) ضوابط سرمايه‌گذاري

بخش اول: هدف (منشور سرمايه‌گذاري)

ماده 1- ارتقاء نقش بنادر در اقتصاد ملي و استاني مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب و جذاب سرمايه‌گذاري است، از اين رو فرآيند سرمايه‌گذاري در بنادر کشور به ترتيب اهميت مبتني براهداف زير است:

بخش دوم: تعاريف

ماده 2- در اين فرآيند واژه هاي ذيل در معاني مشروح به كار مي رود:

سازمان: سازمان بنادر و دريانوردي

هيات عامل: هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي

متقاضي: شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي درخواست كننده سرمايه‌گذاري در بنادر

قرارداد الگو: قراردادهايي مي باشند كه به تصويب هيات عامل رسيده و امکان هيچ گونه تغييري در مفاد و كاربري پيش بيني شده در آن، بدون تصويب هيات عامل وجود ندارد.

نوع قرارداد: منظور انواع روش هاي سرمايه‌گذاري تفاهم شده بين متقاضيان و سازمان است که به صورت اجاره بلند مدت، B.O.T، مشارکتي و ... مي باشد.

مشاور ذيصلاح: شرکت مشاوري است که صلاحیت آن از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حسب گروه و رسته، تاييد و اعلام شده است.

طرح توجيهي: عبارت است از طرحي که به تجزيه و تحليل توجيهي اقتصادي، فني و مالي پروژه هاي سرمايه‌گذاري به منظور تعيين مدت و مبلغ قرارداد، نرخ برگشت سرمايه، عايدات و اثرات اجراي طرح، هزينه هاي ثابت و متغير طرح و همچنين تعيين شرايط فني پروژه و ... مي پردازد.

کميته اجرائي: منظور کميته اجرائي بازاريابي و سرمايه‌گذاري است که براساس اين فرآيند در بنادر تشکيل مي‌شود.

مرکز سرمايه‌گذاري (Investment Center): منظور از مرکز سرمايه‌گذاري، دبيرخانه کميته اجرائي است که امور بازاريابي و جذب سرمايه‌گذاري را به صورت تخصصي برعهده داشته و بعنوان نقطه تماس با متقاضيان محسوب مي گردد.

كارشناس خبره سرمايه‌گذاري: فرد حقيقي است كه در بنادر وظيفه بررسي، ارزيابي و تجزيه و تحليل طرحهاي سرمايه‌گذاري از نقطه نظر مالي، اقتصادي، فني، اجرايي و همچنين ارايه پيشنهاد مشخص در خصوص مدت و مبلغ قرارداد را به عهده دارد. اين فرد براساس دستورالعمل کارشناس خبره با حکم مدير عامل سازمان انتخاب مي گردد.

كميته قراردادها: كميته اي است كه در سازمان مركزي/بنادر به منظور تهيه قراردادهاي الگو و بررسي تغييرات مورد نظر در قراردادها و تهيه گزارش از آخرين وضعيت قراردادهاي منعقده در جهت برطرف نمودن مشكلات،‌ كاستي ها، ابهامات و ايرادات مفاد آنها تشكيل مي گردد.

رابط سرمايه‌گذاري: فرد حقيقي است که در بنادر وظيفه انجام هماهنگي و پيگيري مکاتبات مرتبط را به عهده دارد و توسط مرکز سرمايه‌گذاري انتخاب مي شود.

بخش سوم: معيارها و مدل ارزيابي طرح

ماده 3) معيارها و شاخص هاي قيمت گذاري براي تعيين اجاره بهاي اراضي

در ارزيابي طرح ها و تعيين اجاره بها، مدت و شرايط قراردادي، دو دسته معيار به شرح ذيل مدنظر مي باشد، به نحوي که اجاره بهاء متعلق به هر قطعه از محاسبه شاخص هاي مرتبط با اراضي (الف) که قيمت پايه قطعه را تعيين مي کند و اعمال شاخص هاي مرتبط با طرح (ب) به قيمت پايه قطعه بدست مي آيد:

 

الف) شاخص هاي مرتبط با اراضي (اجاره بهاي پايه)

مبلغ اجاره بهاي پايه هر قطعه (ريال مترمربع/ماهيانه) حسب نظر کارشناس خبره و تصويب کميته اجرائي و براساس شاخص هاي زير محاسبه مي شود:

تبصره 1: اجاره بهاي اوليه زون ها (جزء 1) با عنايت به استراتژي هاي کلان سازمان و بنادر در خصوص جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي، ميزان تورم و شرايط اقتصادي، حسب نظر کارشناس/ کارشناسان خبره و تصويب کميته اجرائي تعیین به صورت ساليانه بازنگري خواهند شد.

تبصره2: ضريب اهميت و ميزان تاثير هر يک از شاخص ها و معيارهاي مطرح در جزء 2 الي 6 با توجه به شرايط و موقعيت بنادر توسط تيم کارشناسي و تاييد کميته اجرائي تعيين مي گردد.

ب) شاخص هاي مرتبط با طرح

معيارها و شاخص هاي مرتبط با ارزيابي طرح هاي سرمايه‌گذاري که با تاثير بر اجاره بهاي پايه هر قطعه اجاره بهاي آن قطعه را تعيين مي کنند عبارتند از:

تبصره 1: ضريب اهميت و حداقل و حداکثر امتياز هر يک از شاخص هاي فوق توسط کارشناس/کارشناسان خبره تعيين و با تاييد نهايي کميته اجرائي ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: اجاره بهای پایه هر یک از قطعات مي تواند متناسب با معيارها و شاخص هاي مرتبط با طرح، حداکثر تا 30 درصد کاهش يابد. به عبارت ديگر، طرح هايي که حسب نظر کارشناس خبره و کميته اجرائي حداکثر امتياز را از شاخص هاي مرتبط با طرح کسب نمايند حداکثر از تخفيف 30 درصد اجاره بهاي پايه قطعه مربوطه برخوردار خواهند شد.

تبصره 3:حسب موضوع طرح، درصورت وضع اجاره بهاي متغير درقرارداد، صرفاً مبلغ اجاره بهاي ثابت تعديل خواهد شد.

تبصره 4: طرح هاي حاکميتي نهادهاي دولتي و طرح هايي که بنا به ضرورت و فلسفه وجودي بندر، اجراي آنها در مسئوليت و تعهدات سازمان مي باشد، از محاسبات و شاخص هاي فوق مستثني بوده و تعيين اجاره بهاي اراضي مزبور به عهده و تشخيص کميته اجرائي مي باشد.

بخش چهارم: وظايف

ماده 4) وظايف مرکز سرمايه‌گذاري (IC)

ماده 5) وظايف كارشناس/کارشناسان خبره سرمايه‌گذاري

  1. ماده 7) وظايف كميته قراردادها

تبصره: در صورت عدم حضور رئيس کميته اجرائي، قائم مقام به عنوان جانشين رئيس کميته خواهد بود و جلسه با حضور حداقل نصف اعضاء رسميت پيدا مي کند و تصميمات با راي اکثريت اعضا قابل اجرا خواهد بود.

ماده 12) اعضاء كميته قراردادها در مرکز و بنادر

اعضاي کميته قراردادها در بندر عبارتند از نماينده/ نمايندگان امور حقوقي، امور مالي و معاونت بندري و دريايي و اعضاي کميته مزبور در مرکز نماينده/ نمايندگان امور حقوقي، امور مالي و اداره كل امور مناطق، بازاريابي و سرمايه‌گذاري/اداره کل امور بندري مي باشند. دبير کميته قراردادها در بندر نماينده معاونت بندري و دريايي و در مرکز حسب موضوع سرمايه‌گذاري، يکي از نمايندگان اداره كل امور مناطق، بازاريابي و سرمايه‌گذاري يا اداره کل امور بندري خواهد بود.

تبصره: حسب مورد و با توجه به موضوع مورد بررسي، دبير كميته مي تواند از کارشناسان ساير معاونت ها و خارج از سازمان جهت شركت در جلسات دعوت بعمل آورند.

بخش هفتم:

ب) گردش کار اسنادي

درخواست سرمايه‌گذاري از دو طريق حضوري و سايت اينترنتي (سيستم مديريت سرمايه‌گذاري و ترمينالهاي بندري) مي تواند ارائه شود، مراحل کلی و زمان بندي دريافت و بررسي درخواست سرمايه‌گذاري به شرح جدول ذيل مي باشد:

مرحله 

شرح مراحل 

واحد مسئول 

حداکثر زمان

(روز کاری)

1 

دريافت اطلاعات کلي طرح سرمايه‌گذاري از متقاضي (براساس فرم پيوست شماره 1)

مرکز سرمايه‌گذاري

- 

2 

اعلام کتبي موافقت بندر با کليات طرح به متقاضي و درخواست طرح توجيهي فني و اقتصادي حداکثر تا 3 ماه 

مرکز سرمايه‌گذاري

2

3 

ارسال طرح توجيهي فني و اقتصادي ارايه شده توسط متقاضي، به کارشناس خبره

مرکز سرمايه‌گذاري

2

4 

اعلام شرايط قراردادي مشتمل بر مدت، اجاره بهاي ثابت (درصورت نياز متغير) و غيره به مرکز سرمايه‌گذاري در خصوص طرح ارائه شده

کارشناس خبره 

7

5 

اعلام شرايط قراردادي به متقاضي و کميته اجرائي

مرکز سرمايه‌گذاري

2  

6 

تکميل فرم ماده 31 

کميته اجرائي 

5 

7 

ارسال فرم ماده 31 (پيوست شماره 3) و نظریه کارشناس / کارشناسان خبره به معاونت امور بندري و مناطق ويژه سازمان  

مرکز سرمايه‌گذاري 

2

8 

دريافت و ابلاغ نظريه معاونت امور بندري و مناطق ويژه به بندر

اداره سرمايه‌گذاري 

5  

کل مدت زمان گردش اسنادي  

25