ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

طرح مديريتي و حفاظتي
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
 

طرح مديريتي و حفاظتي

هدف1: كاهش عوامل مستقيم و غير مستقيم مرگ و مير لاك پشتهاي دريايي

 

برنامه

 

فعاليت 

اولويت 

پيشرفتكار 

1-1 شناسايي و ثبت عواملي كه جمعيتهاي لاكپشتهاي دريائي و زيستگاه آنها را تهديد مي كند. 

الف) جمع آوري و تنظيم داده هاي موجود در مورد عوامل تهديد كننده جمعيتهاي لاكپشتهاي دريايي

ب) ايجاد برنامه هاي پايشي و جمع آوري پايه اي جهت گردآوري اطلاعات در خصوص طبيعت و اهميت يا وسعت تهديدات

ج) شناسائي جمعيتهائي كه تحت تاثير برداشتهاي سنتي و مستقيم، صيد تصادفي در فعاليتهاي شيلاني و ساير عوامل مرگ و مير واقع شده اند.

  

1-2 شناسايي و انجام بهترين راهيافت علمي جهت به حداقل رساندن عواملي كه تهديد كننده جمعيتهاي لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه انها هستند 

الف)شناسايي و ثبت بهترين مقاوله نامه هاي(پروتكل) عملي براي حفاظت و مديريت لاك پشتهاي دريايي در منطقه

ب) توافق و اتخاذ بهترين برنامه هاي نديريتي و حفاظتي براي جمعيتهاي لاك پشتهاي دريايي

  

1-3 اجراي برنامه هائي جهت اصلاح اثرات منفي محركهاي اقتصادي كه جمعيتهاي لاكپشتهاي دريايي راتهديد مي كنند 

الف) انجام مطالعات اقتصادي- اجتماعي در بين جوامع محلي كه با لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه آنها تاثير منقابل دارند.

ب)ايجاد اصلاحات ايده آل در مشوقهاي اقتصادي به منظور كاهش تهديدات و مرگ و مير و بسط برنامه هائي جهت اجراي اين اصلاحات

ج) شناسايي و ايجاد منابع و موارد كمكهاي مالي جهت اجراء برنامه ها

  

1-4 كاهش تا حداكثر امكان عملي،صيد تصادفي و مرگ ومير لاكپشتهاي دريائي در اثر فعاليتهاي شيلاتي

الف) معرفي و استفاده از توره ها، ادوات و روشهايي كه صيد تصادفي لاكپشتهاي دريايي در اثر فعاليتهاي صيادي را به حداقل رساند، نظير: ادواتي كه بطور موثر اجازه فرار و رهايي لاكپشتها را مي دهند و تعيين محدوده هاي فصلي يا مكاني صيد

ب) معرفي و بسط برنامه ها و عمليات آموزشي جهت بهبود اجراء اين اقدامات نظير سيستم پايش كشتيها و تفتيش در دريا، در بنادر و محلهاي توقف، و برنامه ملي مراقبت از داخل كشتيها

ج) تبادل اطلاعات و درصورت درخواست،فراهم نمودن مساعدتهاي فني به ساير كشورهاي امضاء كننده جهت توسعه اين فعاليتها

ح)ارتباط نزديك و همكاري با صنايع شيلاتي و سازمانهاي مديريت شيلاتي جهت بسط و براي اجراي روشهايي كه باعث كاهش صيد تصادفي در ابهاي ملي يا آبهاي آزاد مي شود.

خ)حمايت از قطعنامه 215/46 مجمع عمومي سازمان ملل درارتباط با مهلت استفاده از تورهاي شناور مقياس بزرگ در، درياهاي آزاد

د) معرفي و توسعه طرح حفظ و بازيافت تور به منظوربه حداقل رساندن دفع تورهاي صيادي در درياو سواحل

ذ) فراهم سازي امكانات لازم جهت دفع مواد زائد حاصل از فعاليتهاي كشتيراني و صيادي و اطمينان از استفاده اين امكانات.

  

1-5 ممانعت از برداشتهاي مستقيم(صيد، كشتار)لاكپشتها و خريد و فروش محلي لاكپشتها،تخمهاي آنها،اعضاي بدن آنها،يا محصولات ديگر ضمن اينكه استثنائاتي براي برداشت سنتي توسط جوامع محلي بايد قائل گرديد به شرط اينكه:اين برداشت باعث تضعيف تلاشهاي حفاظتي و حمايتي و ترميم جمعيت لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه آنها نشده و جمعيتهاي مذكور لاكپشتهاي دريايي توانايي پايداري در مقابل اين برداشتها دارند

الف) وضع قوانين جديد، در صورت عدم وجود قوانين در حال اجرا، جهت ممانعت از برداشت مستقيم و تجارت محلي

ب) ارزيابي ميزان و اثرات برداشت سنتي بر لاك پشتهاي دريايي و تخمهاي آنان

ج) وضع برنامه هاي مديريتي كه ممكن است شامل محدوديتهائي در زمينه ميزان برداشت بين المللي باشد.

ح) شناسايي و تعيين ارزشهاي فرهنگي و سنتي و استفاده هاي اقتصادي از لاك پشتهاي دريايي (كاربردهاي تغذيه اي و غير تغذيه اي)

خ) بحث و گفتگو در خصوص توافقات مديريتي، جايي كه مناسب است، در مورد سطح پايداري برداشتهاي سنتي، با مذاكره و مشاوره با ساير كشورها، جهت حصول اطمينان از اينكه چنين برداشتهايي باعث تحليل تلاشهاي حفاظتي نمي شود.

  

1-6 ايجاد و بسط برنامه هاي مديريت سواحل جهت به حداكثر رسانيدن تعداد نوزادان لاكپشتهاي دريايي

الف)ارزيابي ميزان تاثير برنامه هاي مديريت سواحل

ب)كاهش دادن ميزان مرگ و مير نوزادان به منظور به حداكثر رساندن تعداد و شانس بقاء آنها،ترجيحاً با استفاده از روشهاي حفاظتي كه، در جايي كه ممكن است تاكيد بر فرآيند هاي طبيعي دارند.

ج) به حداقل رساندن مرگ ومير تخمها و نوزادن و ماده هاي تخم گذار در سواحل در اثر فعاليت حيوانات شكارچي وحشي و اهلي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف2: حمايت،محافظت و اصلاح زيستگاههاي لاكپشتهاي دريائي

 

برنامه

 

فعاليت 

اولويت 

پيشرفتكار 

2-1ايجاد فعاليتهاي لازم جهت حمايت و حفاظت از لاكپشتهاي دريايي و زيستگاههاي آنها

الف) شناسائي مناطقي كه داراي زيستگاههاي بحراني نظير مسيرهاي مهاجرتي،سواحل لانه سازي،مناطق ما بين لانه سازي و تغذيه اي هستند.

ب)ايجاد و مديريت مناطق حفاظت شده/حمايت شده، پناهگاهها يا جداسازي موقت بخشهايي از مناطق بحراني يا اتخاذ ساير تدابير(تغيير تورهاي ماهيگيري، محدوديت تردد كشتيها)به منظور حذف تهديداتي كه متوجه اين مناطق مي باشند.

ج)ايجاد مشوقهاي لازم جهت حمايت كافي از مناطقي كه داراي زيستگاههاي بحراني بوده و خارج از مناطق حفاظت شده واقع گرديده اند.

ح)انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي براي توسعه مناطق ساحلي و ساير فعاليتهاي انساني كه ممكن است جمعيت لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه آنها را تهديد كند.

خ)مديريت و تنظيم استفاده از سواحل و تپه هاي ماسه اي در هر حوزه، براي مثال محل و طراحي ساختمانها، استفاده از روشنايي هاي مصنوعي و تردد كاميونها در مناطق لانه سازي

د)پايش و افزايش حمايت از كيفيت آب از آلودگي هاي زمين پايه ودريايي از جمله زباله هاي دريايي كه ممكن است برروي لاك پشتهاي دريايي داراي تاثيرات منفي باشند.

ذ) تشديد اجراي قوانين موجود در مورد استفاده از مواد شيميايي و منفجره براي برداشت منابع دريائي

  

2-2 احياء زيستگاههاي فرو افت كرده لاكپشتهاي دريايي 

الف) كاشت مجدد تپه هاي شني نوارهاي ساحلي در مناطق لانه سازي، در جايي كه مناسب است، تا جائيكه امكان دارد، با استفاده از گونه هاي بومي جهت ايجاد موانع بصري و فيزيكي براي توسعه مناطق ساحلي و جهت برگرداندن رژيم مناسب دمائي مناطق ساحلي

ب) جمع آوري زباله هايي كه از لانه سازي لاكپشتهاي دريايي و تولد نوزادان ممانعت به عمل مي آورند.

ج) ارتقاء و تشديد ترميم مرجانهاي فرو افت كرده

د) ارتقاء و تشديد ترميم جنگلهاي مانگرو و زيستگاههاي علفهاي دريائي فرو افت كرده

  

 

 

 

 

 

هدف3: بهبود و افزايش دانش و فهم از اكولوژي لاكپشتهاي دريائي و جمعيتهاي آنها از طريق تحقيق،پايش و تبادل اطلاعات

برنامه

 

فعاليت 

اولويت 

پيشرفتكار 

3-1 انجام مطالعات بر روي لاكپشتهاي دريايي و زيستگاههاي آنها با هدف حفاظت و مديريت آنها

الف) انجام مطالعات پايه اي و يا گردآوري اطلاعات ثانويه در مورد جمعيتهاي لاك پشتهاي دريايي و زيستگاههاي آنها

ب) آغاز و يا ادامه پايش طولاني مدت جمعيتهاي لاكپشتهاي دريايي داراي اولويت جهت ارزيابي وضعيت حفاظتي آنها

ج) مشخص نمودن صفات ژنتيكي لاكپشتهاي دريايي

ح) شناخت و آگاهي از ميزان مهاجرت از طريق استفاده از پلاك گذاري، مطالعات ژنتيكي و/يا رديابي ماهواره اي

خ) انجام مطالعاتي در خصوص پويائي جمعيت لاك پشتهاي دريايي و ميزان بقاء آنها

د) انجام مطالعاتي در خصوص آسيب شناسي و تناوب بيماريهاي لاكپشتهاي دريايي

ذ) افزايش استفاده از دانش اكولوژيكي محلي در مطالعات تحقيقاتي

ر) باز بيني و ارزيابي فعاليتهاي پايشي و تحقيقاتي بطور منظم

  

3-2 انجام عمليات پايش و تحقيقات مشترك 

الف) شناخت و لحاظ نمودن اولويت نيازهاي تحقيقاتي و پايشي در طرحهاي عملي منطقه اي و زير منطقه اي

ب) اجراي مطالعات و پايشهاي مشترك در خصوص صفات ژنتيكي، وضعيت حفاظتي، مهاجرت و ساير جنبه هاي اكولوژيكي لاكپشتهاي دريايي

  

3-3 تجزيه و تحليل داده ها به منظور حمايت از كاهش تهديدات و نيز ارزيابي و اصلاح سياستهاي حفاظتي 

الف) اولويت بندي جمعيتها براي فعاليتهاي اجرايي حفاظتي

ب) شناسايي روند جمعيتي

ج) استفاده از نتايج تحقيقات جهت بهبود مديريت،كاهش تهديدات و ارزيابي كيفيت و كارايي فعاليت هاي حفاظتي(مثلاً فعاليتهاي مديريتي مناطق پرورشگاهي، تخريب زيستگاه و غيره)

  

3-4 تبادل اطلاعات 

الف) استاندارد نمودن روشها و سطوح جمع آوري داده ها و پذيرش يا اصلاح يك سري مقاوله نامه هاي توافقي جهت پايش سواحل لانه سازي، مطالعات مناطق تغذيه اي، نمونه برداري ژنتيكي، و جمع آوري داده هاي مرتبط با مرگ و مير در خلال انجام ساير برنامه ها

ب) تعيين مناسب ترين روشها براي پخش اطلاعات

ج) تبادل اطلاعات فني و علمي و كارشناسي بين كشورها، موسسات علمي، سازمانهاي غير دولتي و بين المللي در فواصل منظم به منظور توسعه و اجراء بهترين رهيافتهاي عملي براي حفاظت از لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه آنها

ح) انتشار دانش محلي در مورد لاك پشتهاي دريايي و زيستگاه آنها به منظور حفاظت و مديريت

خ) گرد آوري منظم داده هاي مربوط به جمعيتهاي لاك پشتهاي دريايي كه داراي اهميت منطقه اي هستند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف4: افزايش آگاهي عمومي از تهديداتي كه متوجه لاك پشتهاي دريايي و زيستگاه آنها است، و ارتقاء مشاركت عمومي در فعاليتهاي حفاظتي

 

برنامه

 

فعاليت 

اولويت 

پيشرفتكار 

4-1 ايجاد برنامه هاي آموزشي، آگاه سازي و اطلاع رساني 

الف) جمع آوري، بسط و پخش مواد آموزشي

ب) ايجاد مراكز فراگيري و اطلاع رساني براي جوامع محلي

ج) توسعه و اجراي برنامه هاي اطلاع رساني خاص توسط وسايل ارتباط جمعي

ح) توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي و آگاه سازي مورد توجه براي گروههاي هدف(مثل سياست گذاران، معلمان.مدارس، جوامع صيادي، وسايل ارتباط جمعي)

خ) تشويق در دخالت و ارائه دادن موضوعات مربوط به بيولوژي و حفاظت لاكپشتهاي دريائي در كتب درسي مدارس

د) ترتيب دادن مناسبات خاص مرتبط با حفاظت و بيولوژي لاكپشتهاي دريائي(روز لاك پشت، سال لاكپشت، گردهمايي، رد يابي لاك پشت)

  

4-2 توسعه فرصتهاي معيشتي جايگزين براي جوامع محلي بمنظور تشويق مشاركت فعال آنها در تلاشهاي حفاظتي

شناسايي و تسهيل دستيابي به جايگزين هاي معيشتي(شامل فعاليتهايي كه ايجاد در آمد مي كنند) كه براي لاكپشتهاي دريايي و زيستگاههاي انها زيان آور نيست، با مشاوره با جوامع محلي و ساير گروههاي ذينفع 

  

4-3 تشويق مشاركت عمومي 

الف) دخالت دادن افراد ذينفع و جوامع محلي در طرح ريزي و اجراء اقدامات مديريتي و حفاظتي

ب) تشويق مشاركت موسسات دولتي،سازمانهاي غير دولتي، بخش خصوصي و جوامع عام(مثل دانش آموزان،داوطلبان،جوامع صيادي.جوامع محلي) در تلاشهاي حفاظتي و تحقيقاتي

ج) اجراء گذاردن طرحها و تمهيدات خاص جهت تشويق مشاركت عمومي، درجائي كه مناسب است.(مثل ارائه تي شرت به كساني كه پلاك لاكپشتها را بر مي گردانند، صدور گواهي،قدرداني و تشكر عمومي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف5: افزايش همكاري هاي ملّي، منطقه اي و بين المللي

برنامه

 

فعاليت 

اولويت 

پيشرفتكار 

5-1 مشاركت و همكاري با كشورهاي امضاء كننده و غير امضاء كننده جهت تنظيم و تبادل اطلاعات در خصوص تجارت، به منظور مبارزه با تجارت غير قانوني،همكاري در فعاليتهاي اجرائي قانوني مرتبط با توليدات حاصل از لاكپشتهاي دريايي

الف) تشويق كشورهاي امضاء كننده كه قبلاً اقداماتي جهت پيوستن به متعاهدين كنونسيون تجارت جهاني گونه هاي در معرض خطر انقراض گياهي و جانوري طبيعت(CITES) انجام نداده اند.

ب) باز بيني و بررسي الزامات تعهدات تحت سايتيسل در سطح ملي كه مرتبط با تجارت لاكپشتهاي دريايي، تخمهاي انها، اعضاي بدن و ساير توليدات مربوط به انها مي باشد.

ج) تسهيل در پذيرش و توافقات بهتر با سايتيس از طريق آموزش اولياي امور با همكاري ساير كشورهاي امضاء كننده، دبيرخانه سايتيس و ساير سازمانهاي مرتبط

ح)شناسايي مسيرهاي تجارت غير قانوني بين المللي از طريق پايش و تلاش براي همكاريهاي لازم به منظور انجام عمليات اجرائي جهت ممانعت، ترساندن يا بازداشت،و در جايي كه ممكن است حذف تجارت غير قانوني

خ) بحث و تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات توافقي و تجارت در فواصل منظم مثلاً از طريق ارائه گزارش سالانه به دفترMOU و گردهمائي سالانه كشورهاي امضاء كننده

د) شناسايي. ممانعت، برحذر داشتن در جايي كه ممكن است حذف تجارت غير قانوني محلي از طريق اجراء قوانين،پايش، شناسائي خلاء هاي مربوط به توانايي هاي اجرايي در هر كشور و آموزش نيروي اجرائي

  

5-2 همكاري با كشورهاي امضاء نكننده، بنا به درخواست، جهت توسعه و اجراي طرحهاي محلي، ملي،زير منطقه اي براي حفاظت و مديريت لاكپشتهاي دريايي و زيستگاههاي آنها

الف) بسط و توسعه يك سري فعاليتهاي كليدي مديريتي، از طريق مشاوره با مسئولين امر كشورهاي مربوطه. موسسات تحقيقاتي، سازمانهاي غير دولتي. جوامع محلي و ساير افراد ذينفع. كه بتوان از آنها به عنوان پايه اي براي طرحهاي عملي استفاده نمود.

ب)شناسايي طرحهاي عملي موجود كه بتوان به عنوان يك نمونه با مدل استفاده نمود

ج) شناسائي موضوعات و جنبه هاي خاص مديريت محلي در جايي كه همكاري بين كشورها جهت حفاظت و مديريت موفقيت آميز مورد نياز است.

ح) بازبيني طرحهاي عملي در فواصل معين و منظم، به منظور بهره گيري از پيشرفتهاي اخير در مهارتها و دانش مرتبط با حفاظت و مديريت لاكپشتهاي دريايي و همچنين هر گونه تغيير در وضعيت حفاظتي جمعيتهاي لاك پشت هاي دريايي

  

5-3 افزايش سازو كارهاي لازم جهت همكاري و توسعه تبادل اطلاعات 

الف) شناسايي و تقويت سازو كارهاي موجود براي همكاري در سطح زير منطقه اي

ب) ايجاد يك شبكه اينترنتي و/يا انتشار خبر نامه جهت سهولت در ارتباطات شبكه اي و تبادل اطلاعات

ج) ايجاد يك منبع اطلاعاتي بر پايه شبكه جهاني براي حفاظت از لاكپشتهاي دريايي(دربرگيرنده داده هاي مربوط به جمعيتها، لانه سازي ، مهاجرت، پروژه هاي در حال اجراء)

ح)تهيه ليستي از كارشناسان و سازمانهايي كه مرتبط با حفاظت از لاكپشتهاي دريايي هستند.

خ)ايجاد شبكه اي براي مديريت مشاركتي جمعيتهاي مشترك داخل و يا، بين زير مناطق، و در جايي كه مناسب است، جهت دادن به ترتيبات كاري مديريت مشاركتي.

د) همكاري و مشاركت در ايجاد مناطق حفاظت شده فرامرزي، در جايي كه امكان دارد، بااستفاده از حدو مرزهاي اكولوژيكي به عوض مرزهاي سياسي

ذ) تهيه يك شكل ثابت و دائمي براي ارائه گزارشات و تبادل اطلاعات( از طريق دفترMOU و ما بين كشورهاي امضاء كننده) در زمينه حفاظت از لاك پشتهاي دريايي در سطح ملي

ر) تشويق كشورهاي امضاء كننده يادداشت تفاهم كه قبلاً اقدامات لازم جهت ملحق شدن به متعاهدين كنوانسيون گونه هاي مهاجر (CMS) را انجام داده اند.

ز) تشويق كشورهاي امضاء كننده يادداشت تفاهم كه قبلاً اقدامات لازم جهت ملحق شدن به توافقات جهاني صيادي نظير توافق نامه ذخائر ماهيان (1995) وابسته به سازمان ملل متحد و اجراء قوانين فائو (FAO) در خصوص ماهيگيري مسئولانه و توافق نامه التزامي FAO (1993)

س) ايجاد ارتباط با گروههاي صيادي منطقه اي به منظور كسب داده ها در خصوص صيد اتفاقي و تشويق آنها براي پذيرش اقدامات حفاظتي لاكپشتهاي دريايي در داخل مناطق ويژه اقتصادي هدف(EEZs)

  

5-4 ظرفيت سازي براي تقويت اقدامات حفاظتي 

الف) شناخت نيازهاي لازم براي ظرفيت سازي با توجه به منابع انساني، دانش و تسهيلات

ب) فراهم آوري آموزشهاي لازم(مثلاً از طريق كارگاههاي آموزشي) در خصوص روشهاي حفاظت و مديريت لاكپشتهاي دريايي به سازمانهاي مربوطه، افراد و جوامع محلي

ج) هماهنگ نمودن برنامه هاي آموزشي و كارگاههاي آموزشي

ح)توسعه مشاركت با دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي، گروههاي آموزشي و ساير سازمانهاي مرتبط

  

5-5 تقويت و بهبود اجراي قوانين حفاظتي

الف) بازبيني قوانين و سياستهاي ملي جهت شناخت و معرفي خلاء ها يا موانع موجود براي حفاظت از لاكپشتهاي دريايي

ب) هماهنگي در اجراي قوانين جهت حصول اطمينان از اينكه در تمام حوزه هاي مربوطه مطابق هم به اجرا گذارده مي شوند.

  

 

 

 

 

 

هدف6: تشويق اجراء يادداشت تفاهم كه در بر گيرنده طرح مديريتي و حفاظتي مي باشد

 

برنامه

 

فعاليت 

اولويت 

پيشرفتكار 

6-1 توسعه عضويت در يادداشت تفاهم و اطمينان از مداومت فعاليتهاي آن 

الف)تشويق كشورهاي امضاء نكننده جهت امضاء يادداشت تفاهم

ب) ترتيب دادن كارگاههاي آموزشي زير منطقه اي با شركت كشورهاي امضاء نكننده جهت افزايش آگاهي انها از يادداشت تفاهم

ج) مورد توجه قرار دادن و تهيه جدول زماني در اولين گرد همائي كشورهاي امضاء كننده براي انجام اصلاحات لازم در يادداشت تفاهم جهت تبديل آن به سندي كه داراي الزام قانوني است

  

6-2 ارتقاءنقش دبير خانه و كميته مشورتي يادداشت تفاهم جهت اطمينان از اينكه اهداف طرح مديريتي و حفاظتي تحقق يافته است 

الف) تامين منابع مالي قابل اطمينان براي حمايت و پشتيباني ديبرخانه يادداشت تفاهم

ب) تعيين اعضاي كميته مشورتي در اولين نشست كشورهاي امضاء كننده

ج) ايجاد خطوط ارتباطي بين دبيرخانه يادداشت تفاهم و كميته مشورتي جهت ارائه راهنمائيهاي لازم به كشورهاي امضاء كننده

  

6-3 كوشش در،يافتن منابع مالي براي حمايت و پشتيباني از اجراي يادداشت تفاهم 

الف)اولويت بندي فعاليتهاي حفاظتي و مديريتي جهت تامين اعتبارات لازم

ب) بررسي موارد موجود منابع مالي عايد از دولتها و ساير اهدا كنندگان نظير بانك توسعه آسيا، بانك جهاني،UNDP، اتحاديه اروپايي، UNEP،GEF و غيره

ج) در خواست كمكهاي مالي و يا ساير مشاركتها از صنايعي كه داراي تاثيراتي بر روي لاكپشتهاي درياي و زيستگاه آنها هستند( مثلاً شيلات- توريسم- صنايع نفتي- مستغلات)

ح) بررسي امكان استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه انها

خ) نزديكي و توجه به بخش خصوصي، بنيادها و سازمانهاي غير دولتي كه ممكن است داراي سرمايه اي جهت حمايت مالي از فعاليتها در برخي كشورهاي خاص به منظور تسريع در ايجاد كمكهاي مالي كوچك باشند.

د) تامين اعتبارات لازم براي فعاليتهاي حفاظتي و مديريتي از طريق اكوتوريسم تحت مديريت و ساير طرحهاي خود حمايتي(ضمن اينكه براي جوامع محلي نيز داراي سود مي باشد.)

ذ) تلاش براي ايجاد مشاركت و همكاري( با بذل توجه به افزايش اعتبارات، پيش بيني پشتيباني سازماني و غيره) با ساير دبيرخانه هاي كنوانسيونهاي جهاني/ منطقه اي

ر) جستجو براي حمايتهاي مالي بين المللي و ساير مشوقها براي كشورهاي امضاء كننده كه بطور موثري جمعيتهاي لاكپشتهاي دريايي را مديريت مي كنند، كه ممكن است شامل ممنوعيت كامل برداشت مستقيم(صيد و كشتار) نيز گردد.

  

6-4 افزايش و بهبود هماهنگي بين بخشهاي دولتي و غير دولتي در حفاظت از لاك پشتهاي دريايي و زيستگاه آنها 

الف)باز بيني نقشها و مسئوليتهاي سازمانهاي دولتي مرتبط با حفاظت لاكپشتهاي دريايي و زيستگاه آنها

ب) ايجاد يك سازمان راهبر كه مسئوليت هماهنگي سياستهاي مديريتي و حفاظتي ملي لاكپشتهاي دريايي را عهده دار باشد.

ج) تشويق همكاري ما بين و داخل دولتها و بخشهاي غير دولتي منجمله از طريق توسعه و /يا تقويت شبكه هاي ملي