ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

سنـــد ملـي توســعه اســتان قزويــن
نویسنده : ناصر - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٥
 

 

 

سنـــد ملـي توســعه

اســتان قزويــن

 

 

الف – اصلي ترين قابليت هاي توسعه

 

 1. برخورداري از موقعيت ممتاز مكاني از نظر همجواري با مجموعه شهري تهران به عنوان بزرگترين بازار مصرف كشور
 2. برخورداري از موقعيت ويژة جغرافيايي به عنوان پيوند دهنده استانهاي شمال و غرب با مركز كشور و نيز قرارگيري در مسير راههاي شمال – جنوب، شرق – غرب و مسيرهاي ارتباطي بين المللي
 3. وجود اقليم متنوع، منابع آب و خاك مستعد و بهره مندي از زيرساخت هاي سازمان يافته ، توليد و مديريت مزرعه و برخورداري از قابليت توسعه فعاليت هاي زراعي و باغي (آبي و ديمي)
 4. برخورداري از واحدهاي دامپروري متمركز صنعتي به عنوان دومين قطب طيورداري در كشور و قابليتهاي دامداري و آبزي پروري
 5. توسعه يافتگي بخش صنعت، برخورداري از وجود شهرك هاي صنعتي متعدد ، مجهز و سازمان يافته ، وجود معادن و ذخاير معدني و امكان توسعه فعاليت هاي صنعتي جديد (به لحاظ محدوديت استقرار F صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران)
 6. دسترسي به منابع انساني، كارآمد و تحصيلكرده و وجود مراكز آموزش عالي متعدد به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و ايفاي نقش تمركززدائي از فعاليت هاي آموزش عالي مجموعه شهري تهران
 7. برخورداري استان از زيربناي سازمان يافته شبكه‌هاي جاده‌اي، حمل و نقل ريلي و سوخت و انرژي و امكان برخورداري از فرودگاه مركز خدمات كشاورزي
 8. وجود آثار تاريخي و فرهنگي متنوع و هم چنين جاذبه هاي طبيعي
 9. وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش،‌ نگرش مثبت جامعه به فعاليت هاي ورزشي،‌گرايش به بخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غيردولتي (NGO) به سرمايه گذاري و خدمات رساني در توسعه ورزش

 

ب- عمده ترين تنگناها و محدوديت هاي توسعه

 

 1. استقرار بخشي از استان در شعاع گسل زلزله البرز مركزي و جنوب استان قزوين
 2. ضعف زيرساخت هاي مناسب جهت استفاده بهينه از منابع آب و خاك
 3. ضعف شبكه هاي بازاريابي و خدمات پشتيباني توليد و نيز كمبود صنايع پشتيباني بخش كشاورزي و فرآوري محصولات باغي ، دام و طيور استان
 4. كمبود فضاهاي فرهنگي و هنري و امكانات اقامتي و تأسيسات و تجهيزات مربوط به فعاليت هاي گردشگري
 5. توسه نيافتگي خدمات برتر و تخصصي در استان متناسب با موقعيت و جايگاه آن و ضعف كمي و كيفي در زمينه تأسيسات و تجهيزات شهري

6- وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي

 

ج - مسائل اساسي استان

 

 1. تمركز شديد جمعيت و فعاليت در مركز استان و عدم تعادل در سازمان فضايي در زمنيه نظام شهري و ارائة خدمات برتر
 1. توسعته بي رويه فعاليت هاي صنعتـي و توزيع آن در خارج از شهركها و مجتمع هاي صنعتي
  1. چالش سر ريز شدن وظايف مديريت نشده و عملكردهاي ملي و منطقه اي تهران به استان
  2. عدم توجه مناسب به بازسازي و مرمت آثار تاريخي و حفظ منابع طبيعي و بهره برداري از آن در توسعه صنعت گردشگري
  3. ضعف امكانات بازرگاني داخلـي و خـارجي و عــدم رشـد متناسب آن با ساير فعاليت هاي اقتصادي و به ويژه بخش صنعت
  4. فرسايش و تخريب حوزه هاي آبخيز استان و نيز افت شديد آبخوان ها و عدم تعادل بين منابع تغذيه كننده و تخليه كننده آبهاي زيرزميني .
  5. وجود و گسترش شوري در جنوب شرقي استان و لزوم اجراي برنامه هاي كنترل،‌ ورود و خروج آبهاي سطحي و منطقه
   1. فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي

    

  د- اهـــداف بلـــندمـــــدت

   

  با توجه به قابليت‌ها و تنگناها، توسعه استان بر پاية توسعه صنعت و كشاورزي و استفاده حداكثر از قابليت‌هاي بازرگاني و گردشگري استوار خواهد بود. بدين ترتيب اهداف بلندمدت توسعه استان عبارتند از :

  1. ارتقاء نقش و سهم استان در ساختار اقتصاد ملي با بهره گيري از موقعيت ويژه جغرافيايي و همجواري با منطقه شهري تهران
  2. تداوم توسعه صنعتي استان براساس قابليت‌هاي موجود و در راستاي تمركززدايي از تهران و بهره‌مندي از ممنوعيت استقرار صنايع جديد در شعاع 120 كيلومتري منطقه شهري تهران
  1. حفظ، احياء و بهره برداري اصولي از منابع آب و خاك و جنگل و مرتع به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توسعه پايدار با اولويت آبخوان هاي با بيلان منفي
   1. توسعه‌وگسترش‌فعاليت‌هاي‌كشاورزي و ارتقاء بهره‌وري عوامل‌توليد در اين بخش
   2. ارتقاء كيفيت و توان خدماتي منطقه شهري قزوين با قابليت خدمات رساني در مقياس ملي در راستاي تمركززدائي فعاليت از تهران
   3. تقويت و تجهيز شبكه هاي زيربنايي استان با تأكيد بر حمل و نقل سريع ريلي و ارتباطات، متناسب با توسعه فعاليت هاي توليدي و خدماتي
   4. افزايش ايمني مراكز زيست و فعاليت در مقابل بلاياي طبيعي با اولويت مناطق زلزله خيز
   5. تأمين آب كافي براي حفظ و توسعه مراكـز زيست و فعاليت هاي استان با اولويـت آب شرب،‌ محيط زيست، صنعت و كشاورزي
   6. تقويت و توسعه امكانات فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT) و (ICT) .
   7. توسعه فعاليت هاي گردشگري و بهره برداري از جاذبه هاي تاريخي و طبيعي استان
   8. توسعه فعاليت هاي بازرگاني با توجه به موقعيت جغرافيايي استان در مسير كريدورهاي بين المللي حمل و نقل
   9. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون در امور اقتصادي ،‌سياسي و فرهنگي

   13- اعتلاء معرفت ديني ، ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي استان و تقويت استعدادهاي فرهنگي و هنري در آن

  14- نهادينه سازي بهره وري و افزايش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد

  15- ارتقـاء نـقش ورزش در تأمين سلامت جـسمي و روحـي و تقويـت توانمنـديهاي افــراد وگروههاي اجتماعي

  16- دست يابي به هدف هاي توسعه هزاره (M.D.G) در استان

  17- توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ

  18- توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري استان

   

  هـ - راهبردهاي بلندمدت توسعه

   

  1. ايجاد شرايط، امكانات و بسترهاي مناسب قانوني، مديريتي و زيربنائي لازم براي پذيرش بخشي از فعاليت هاي توليدي و خدماتي قابل انتقال از مجموعه شهري تهران به استان .
  2. پرهيز از ايجاد و گسترش واحدهاي توليدي بزرگ مقياس در منطقه شهري قزوين و هدايت آنها به ديگر مراكز مستعد استان ، با اولويت شهرك هاي صنعتي .
  3. سازماندهي فعاليت هاي صنعتي جديد با تأكيد بر محور قزوين – تاكستان – ابهر به عنوان يكي از محورهاي توسعه صنعتي استان .
  4. اولويت بخشيدن به تكميل زنجيره هاي توليد صنايع موجود بويژه پتروشيمي و ارتقاء فن آوري در آنها و توسعه صنايع معدني،‌ فضايي، داروئي، صنايع تبديلي و تكميلي، كشاورزي، ماشين سازي، شيميايي و سلولزي، ‌برق و الكترونيك، ‌فلزي و صنايع خودرو
  5. گسترش صنايع HI-Tech با ارزش افزوده بالا به ويژه در نواحي متراكم صنعتي و ايجاد پارك هاي علمي و فن آوري .
  6. تجهيزسرمايه‌هاي‌خردومنابع ‌مالي‌محلي‌وجذب‌سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليتهاي اقتصادي
  7. بهينه سازي الگوي كشت، توسعه كشت مكانيزه و مديريت بهينه اراضي با رويكرد جلوگيري از خردشدن و تغيير كاربري اراضي كشاورزي در ناحيه مياني به ويژه در دشت قزوين .
  8. نظارت بر بـهره بـرداري بهينه از منابع آب هاي سطـحي و زيرزمـيني و تغذيه مصنوعي سفره هاي آب و نيز حفظ و توسعه منابع آبهاي سطحي و زيرزميني آبخيزهاي استان به ويژه در حوزه آبخيز سفيدرود.
  9. ايجاد شرايط مناسب براي گسترش كشت هاي فشرده، توليد و بازاريابي محصولات كشاورزي تجاري و صنايع تبديلي.
  10. گسترش سيستم هاي نوين آبياري و توسعه كشت هاي متراكم با اولويت اراضي پيرامون منطقه شهري قزوين ، ناحيه مياني به ويژه دشت قزوين.
  11. تأمين و تقويت زيرساخت‌ها و ساماندهي فعاليت‌هاي گردشگري با تأكيد بر آثار تاريخي و فرهنگي استان قزوين و قلعه الموت و جاذبه‌هاي طبيعي درياچه اوان.
  12. تعادل بخشي سازمان فضايي استان و تقويت و تجهيز نقاط شهري مستعد در نواحي شمالي و جنوبي استان جهت خدمات رساني به نواحي روستايي پيرامون .
  13. گسترش شبكه‌هاي ارتباطي سريع زميني بين منطقه‌اي با اولويت شبكه‌ريلي‌قزوين– تهران و توجه به نقش منطقه اي استان در تمركززدائي ارتباطي از تهران .
  14. حفاظت ابنيه، تأسيسات و تجهيزات مراكز زيست و فعاليت و زيربناها در مقابل خطرات زلزله به ويژه در مناطق زلزله خيز جنوب غربي استان .
  15. تقويت و تجهيز زيرساخت ها و نهادهاي لازم براي توسعه فعاليت هاي بازرگاني نوين.

   16-تقويت مراكز آموزش عالي در جهت تمركززدائي دوره هاي كارشناسي از دانشگاه‌هاي تهران و توسعه تحصيلات تكميلي و مراكز تحقيقاتي و فناوري اطلاعات و ارتباطات .

   17-ايجاد سازوكارهاي لازم و حمايت از افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد

  18-گسترش ورزش هاي پرورشي، همگاني، تفريحي، قهرماني و حرفه‌اي در استان

  19-ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و بهره‌مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي

  20- دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان

  21- كاهش مرگ ومير مادران و كودكان

  22- مبارزه با بيماري هاي عمده (ايدز / H.I.V ، سل ،‌مالاريا و ...)

  23- حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاوني ها و ايجاد و گسترش شهرك ها و مجتمع هاي تعاوني

  24- بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعي،‌ اقتصادي، فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان

  25- نهادينه‌كردن ‌رويكرد مديريت‌ عرضه ‌و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي درمديريت بهينه مصرف آب

  26- ايجاد زمينه هاي لازم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آب

  27- گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي و كاهش تلفات انساني در اثر حوادث

        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          شـاخص هاي هــدف كمـي در بـرنامه چهـارم

  رديف 

  شاخص هاي هدف 

  واحد اندازه گيري 

  سال (1383) 

  سال (1388) 

  1 

  نرخ رشد جمعيت 

  درصد 

  45/1 

  15/1 

  2 

  نسبت شهر نشيني از كل جمعيت 

  درصد

  67 

  69 

  3 

  نرخ بيكاري

  درصد

  3/8 

  3/8 

  4 

  نسبت بهره برداري (برداشت ) از منابع آب سطحي به كل حجم آبهاي قابل تجديد شونده 

  درصد

  57 

  60 

  5 

  نسبت بهره برداري (برداشت ) از منابع آب زير زميني به كل حجم آبهاي قابل تجديد و استحصال زير زميني

  درصد

  69 

  77 

  6 

  نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديد شونده

  درصد

  0 

  0 

  7 

  نسبت حجم مخزن به آب تجديد شونده 

  درصد

  0 

  0 

  8 

  كل توليد محصولات زراعي در سال افق 

  هزار تن 

  - 

  1653 

  9 

  كل توليد محصولات باغي در سال افق 

  هزار تن 

  - 

  683 

  10 

  توليد محصولات دامي در سال افق 

  هزار تن 

  - 

  359 

  11 

  نسبت مساحت مناطق تحت كنترل محيط زيستي به كل مساحت استان

  درصد 

  5/16 

  20 

  12 

  ارزش سالانه صادرات غير نفتي 

  ميليارد ريال 

  533 

  1085 

  13 

  نسبت جمعيت باسواد 6 ساله و بالاتر به كل جمعيت 6 ساله و بالاتر

  درصد 

  11/88 

  13/90 

  14 

  پوشش تحصيلي جمعيت 18-6 ساله 

  درصد 

  83 

  90 

  15 

  نسبت دانشجو به يكصد هزار نفر جمعيت 

  نفر 

  3050 

  4935

  16 

  تعداد موسسات، مراكز، كانونهاي فرهنگي و هنري، و اردو گاه هاي پرورش كودكان و نوجوانان و جوانان 

  عدد 

  487 

  626 

  17 

  تعداد مراكز،كانونها، و قطب هاي جهانگردي تجهيزشده، بناهاي مهم تاريخي و فرهنگي تعمير و ساماندهي حريم شده 

  عدد 

  1 

  5 

  18 

  سرانه فضاهاي ورزشي ( سرپوشيده و باز ) در كل جمعيت

  متر مربع 

  622/0 

  042/1 

  19 

  تعداد مراكز ملي، قطب هاي پژوهشي، پارك هاو مراكز رشد علم وفناوري

  عدد 

  2 

  11

  20 

  ضريب نفوذ تلفن ثابت 

  درصد 

  7/25 

  47 

  21 

  ضريب نفوذ تلفن همراه 

  درصد 

  1/5 

  45 

  22 

  ضريب نفوذ اينترنت 

  درصد 

  23/9 

  11/28 

  23 

  تعداد مشتركين گاز طبيعي

  مشترك 

  130775 

  174775 

  24 

  ظرفيت عملي نيرو گاههاي توليد برق

  مگاوات 

  1954 

  1954 

  25 

  نسبت تعداد تشكل هاو نهادهاي مدني براي هر يكصد هزار نفر جمعيت 

  عدد 

  6/10 

  3/19 

  26 

  نسبت طول راه هاي روستايي آسفالته به كل طول راه هاي روستايي 

  درصد 

  2/34 

  2/59 

  27 

  نسبت طول راه هاي فرعي آسفالته به كل طول راه هاي فرعي

  درصد

  72 

  100 

  28 

  رفع نقاط حادثه خيزي در جاده ها

  درصد

  17 

  100 

  شـاخص هاي هــدف كمـي در بـرنامه چهـارم

   

  رديف 

  شاخص هاي هدف 

  واحد اندازه گيري 

  سال (1383) 

  سال (1388) 

  29 

  نسبت برخورداري جمعيت (شهري و روستايي ) از برق 

  درصد

  97 

  98

  30 

  سرانه سرمايه گذاري سالانه براي حمل ونقل عمومي درون شهري 

  هزار ريال 

  100 

  500 

  31 

  گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي (نسبت بيمه شدگان اصلي به جمعيت فعال ) 

  درصد 

  58/46 

  65 

  32 

  شيوع كم وزني متوسط و شديد در كودكان زير پنج سال (شهري ) 

  درصد 

  6/5 

  4 

  33 

  شيوع كم وزني متوسط و شديد در كودكان زير پنج سال (روستايي )

  درصد 

  11 

  5 

  34 

  كاهش (به نصف رسانيدن ) تعداد سوانح و حوادث حمل ونقل 

  مورد 

  4253 

  1800 

  35 

  ميزان بي سوادي درزنان همسردار 10 تا 49 ساله (شهري ) 

  درصد 

  1/17 

  8 

  36 

  ميزان بي سوادي در زنان همسردار 10 تا 49 ساله (روستايي ) 

  درصد 

  2/34

  12 

  37 

  اميد به زندگي در بدو تولد 

  سال 

  66 

  71 

  38 

  شاخص توسعه انساني (HDI)

  ميزان 

  689/0 

  74/0 

  39 

  شاخص رفاه اجتماعي 

  ميزان 

  518 

  7/828 

  40 

  جمعيت زير خط فقر نسبي 

  درصد 

  4/20 

  11 

  41 

      نسبت هزينه دهك ثروتمـند ترين به دهك فقيرترين خانواده ها (شهري)

  برابر 

  16 

  14 

  42 

  نسبت هزينه دهك ثروتمند ترين به دهك فقيرترين خانواده ها (روستايي )

  برابر 

  15 

  13 

  43 

  نسبت هزينه دو دهك ثروتمند ترين به دو دهك فقيرترين خانوده ها 

  برابر 

  35/9 

  5/5

  44 

  نسبت هزينه غير خوراكي به كل هزنيه هاي خانوار (شهري ) 

  درصد 

  74 

  81 

  45 

  نسبت هزينه غير خوراكي به كل هزينه هاي خانوار (روستايي )

  درصد 

  8/59 

  70 

  46 

  نسبت جمعيت داراي هزينه هاي درماني بيش از 40 درصد هزينه خانوار (هزينه هاي كمر شكن درماني ) 

  درصد 

  4/2 

  1/1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شـاخص هاي هــدف كمـي در بـرنامه چهـارم

   

  رديف 

  شاخص هاي هدف 

  واحد اندازه گيري 

  طي برنامه

  (1388-1384)

  47 

  كاهش تعداد كاركنان دولت 

  درصد 

  5 

  48 

  افزايش تعداد واحد هاي دولتي اداره گرديده به روش قيمت تمام شده 

  درصد 

  50 

  49 

  حجم تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي واگذار شده به بخش غير دولتي

  درصد 

  15 

  50 

  نسبت برخورداري دستگاههاي دولتي از امكانات اينترنتي 

  درصد 

  100 

  51 

  متوسط سرانه آموزش سالانه مديران و كاركنان دولت

  ساعت 

  40 

  52 

  كاهش در جمعيتي كه حداقل انرژي غذايي لازم را دريافت نمي كنند

  درصد 

  25 

  53 

  نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدايي 

  درصد

  5/98 

  54 

  نسبت دختران به پسران در سطوح تحصيلي 

  درصد

  97 

  55 

  كاهش در نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال در هزار تولد زنده

  درصد

  30 

  56 

  كاهش درنرح مرگ و مير مادران در يكصد هزار تولد زنده 

  درصد

  40 

  57 

  كاهش در موارد جديد ابتلابه ايدز /HIV

  درصد

  50 

  58 

  افزايش درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري 

  درصد

  8/0 

  59 

  افزايش درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب شهري 

  درصد

  7/11 

  60 

  افزايش شاخص بهره مندي از آب آشاميدني روستايي

  درصد

  23 

  61 

  افزايش شاخص جمعيت تحت پوشش فاضلاب روستايي 

  درصد

  2/6 

  62 

  سطح توسعه، اصلاح و جايگزيني باغات 

  هزار هكتار 

  32 

  63 

  عمليات آبخيزدراي 

  هراز هكتار 

  252 

  64 

  عمليات آب و خاك 

  هزار هكتار 

  29 

  65 

  متوسط افزايش اشتغال سالانه

  نفر 

  10726 

  66 

  نرخ رشد سالانه ارزش افزوده كليه فعاليتهاي اقتصادي 

  درصد 

  7/8 

  67 

  سهم سرمايه گذاري مورد نياز ازكل كشور 

  درصد 

  03/1 

  68 

  نرخ رشد سالانه بهره وري سرمايه 

  درصد 

  2/2 

  69 

  نرخ رشد سالانه بهره وري نيروي كار 

  درصد 

  5