ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

راهبرد ملی دولت الکترونیک
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

 

پيش‌نويس

راهبرد ملّی

دولت الکترونيک

جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 

رياست جمهوری

مرکزفناوری اطلاعات

در راستای تحقق چشم‌انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران، به‌ منظور همگرايی و هماهنگی برنامه‌ها، و ايجاد وفاق در تحقق يکپارچگی، کيفيت ساختار و فعاليت‌های دولت در بستره فناوری ارتباطات و اطلاعات، سند حاضر با :

راهبرد ملّی کشور را در حوزه دولت الکترونيک تعيين می‌کند، و به عنوان سند بالادستی کليه برنامه‌های بخشی و فرابخشی اين حوزه تلقی می‌گردد.

 

 1. مقدمه

در ادارة امور حكومت، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به كاهش سلسله‌مراتب، افقي‌سازي ساختار دولت، كوچك‌شدن بدنه‌ی دولت، كوتاه شدن فرايندهاي تصمم‌گيري و سياست‌گذاري، نظارت بيشتر و كارآمدتر، كاهش فساد اداري، برنامه‌ريزي دقيق‌تر، شفافيت كامل، و مشاركت بيشتر شهروندان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري خواهد‌شد. در سطح ملي، براي كاربرد و اشاعة اين فناوري در ادارة امور حكومت، بخش دولتي با بخش خصوصي و تشكل‌هاي غيردولتي همكاري نزديكي خواهد‌داشت. در سطح جهاني، اين فناوري در ايجاد روابط فراگير و همكاري‌هاي نوين با ديگر كشورها، براي نيل به هدف‌هاي متعالي بشري از جمله صلح، اخلاق، و همبستگي جهاني به خدمت درخواهد‌آمد.

    حکومت و جامعه دارای تعامل وسيعي هستند، و حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی، شکل‌گيری حکومت و دولت الکترونيک را اجتناب ناپذير می‌سازد.

پديده دولت الكترونيك را مي‌توان هم از ديدگاه ابزاري،‌ و هم ‌از ديدگاه تحول دولت، مورد توجه قرار‌داد. برنامه توسعه مبتني بر ديدگاه ابزاري، تنها به تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي ايجادكننده ابزارها مي‌پردازد؛ اما برنامه توسعه‌ي تحول‌دهنده، به پي‌ريزي زيرساختي براي تحول و راهبردها و سازوكارهاي اساسي آن مي‌پردازد. دستيابي به برنامه توسعه تحول‌دهنده به عنوان رويكردي اساسي، مستلزم استواركردن آن بر معماري بناشده بر بنيادهاي نظري است.

اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك، شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه، عزم جدي، و فراهم‌كردن ملزومات اساسي تحقق آن‌ به شكل بسترسازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،‌ معماري و فني آن است. پديده دولت الکترونيک، ماهيتاً نيازمند تحقق يکپارچگی و تعامل بين‌دستگاهی در فعاليت‌های نظام‌های فناوری اطلاعات است؛ و اين امر نيازمند يک وفاق در ابعاد راهبردی، عملياتی، بخشی و فرابخشی است. راهبرد ملي دولت الكترونيك مي‌تواند چنين وفاقي را براي تضمين دستيابي به كميت، كيفيت، يكپارچگي،‌ سازگاري و امكان تعامل بينابيني، تأمين‌كرده، بستري براي دسترسي به اين خصوصيات فراهم نمايد.

در تدوين اين سند، ابتدا بنيادهاي نظري، متدولوژي و چارچوب معماري نظام‌هاي كلان ترسيم‌ و بر اساس آن دورنماي معماري دولت الكترونيك تصوير، و راهبرد ملي بر اساس آن تهيه و ارائه گرديده است. اهداف دولت الكترونيك در اين سند، در چهار فاز پنج ساله تحقق مي‌يابد.

 1. اختصارات و تعاريف

در اين بخش، پس از شرح اختصارات، از ميان تعاريف گوناگونی که از اصطلاحات مطرح است، تعريف مورد استناد در تهيه اين سند، ارايه می‌گردد.

 1. فاوا: فناوري اطلاعات و ارتباطات.
 2. چم: چارچوب و متدولوژي ملی معماری نظام‌هاي خرد و كلان.
 3. د.ا: دولت الکترونيک،
 4. دولت الكترونيك: نوعي از دولت است كه در آن قوا و دستگاه‌هاي آن، سازوكارها و فعاليت‌هاي آن‌ها، در بستره فاوا، مبتنی بر سازماندهي،‌ مديريت، نگهداري، تأمين و توزيع اطلاعات، برای ارائه خدمات و اعمال حاكميت در و بر جامعه اطلاعاتي سامان‌ يافته‌اند.
 5. نظام: مجموعه‏اي از "مؤلفه‌هاي فيزيكي و حقيقي يا غيرفيزيكي و اعتباري" است، با "تعاملات،‌ هم‌بندي، ارتباط يا وابستگي و اثر متقابل،‌ و وظايف و سازوكارهاي مشخص"، داراي "ساختار و رفتار مشخص"، به‌صورت "يكپارچه و تبيين‌كننده يك كل واحد"، كه داراي خصوصيات معين، در تقابل با محيط، در محدوده معين، براي رسيدن به هدف مشخص باشد.
 6. نظام خرد: نظامي است كه ساختار و رفتار آن، به‌واسطه مشخص ساختن دقيق مولفه‌ها، و تعاملات آن‌ها، به صورت دقيق تبيين‌پذير باشد؛ و اين تبيين بتواند تحقق خصوصيات و اهداف نظام را صريحا و بطور شفاف نشان دهد.
 7. نظام كلان: نظامي است كه به‌واسطه ماهيت پيچيده ناشي از "وسعت، تغييرات دائمي،‌ وابستگي به تصميمات انسان‌ها، و نظاير آن"، تبيين دقيق ساختار و رفتار آن، بر اساس تبيين دقيق مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها، به راحتي امكان نداشته، يا به‌دلايلي تمايل و ضرورتي براي اين تبيين دقيق وجود نداشته‌باشد؛ و بر اين اساس، تبيين ساختار و رفتار،‌ در سطحي از تجريد صورت گيرد، كه در آن بخشي از مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها،‌ مورد تحليل قرار گرفته، و اعمال تغيير در اين نظام نيز، با تغيير در بخشي از مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها، براي تحقق تخميني و ضمني خصوصيات و اهداف نظام، انجام شود.
 8. نظام خود‌سازمانده: نظامي است كه مولفه‌ها، تعاملات و سازوكارهاي آن، از توانائي بالقوه و بالفعل لازم براي تغيير و شكل‌گيري نوع جديد و از پيش نامشخصي از ساختار و رفتار نظام، برخوردار باشند؛ به نحوي كه امكان تحقق خصوصيات و اهداف متفاوت، و بعضا غير قابل پيش‌بيني در هنگام طراحي و توسعه نظام را،‌ در واكنش به تغييرات محيط يا محدوده نظام،‌ بوجود آورند.
 9. معماری نظام: معماري تبيين يك نگاه كل‌گرا و عقلاني بر يك نظام پيچيده است، كه اجازه تمركز بر مولفه‌هاي كليدي و هم‌بندي و تعامل آن‌ها را مي‌دهد، و امكان پرهيز از ورود به جزئيات را فراهم مي‌سازد.
 10. فرهنگ: بستري در بر دارنده قابليت "ادراك،‌ شناخت و قدرت طبقه‌بندي و تفكيك پديده‌هاي مختلف و طيف‌هاي گوناگون آن‌ها"، به عنوان محمل شكل‌گيري "ارزش‌ها و تحقق خواست‌ها و اراده"، متاثر از فرارفتارهائي نظير " ايدئولوژي، باورها، عادت‌ها، مهارت‌ها، هنجارها"،‌ در بروز رفتارهاي بامعناي فرد،‌ جامعه، حكومت و دولت،‌ به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه است.
 1. چشم انداز دولت الكترونيك كشور در سال 1404

به ياري و اراده خداوند قادر متعال،‌ دولت الكترونيك جمهوری اسلامی ايران در اين سال دولتي است که با ايجاد نقش اساسی بستره فاوا :

كه بستر تحقق و عملي شدن دولت اخلاقي و كريمه طبق تعاليم عاليه اسلام را فراهم كرده است.

 

 1. ابعاد دولت الكترونيك مطلوب

هدف بنيادين،‌ تحقق دولت الكترونيك مطلوب، در فراهم ساختن ساختار و عملكرد حكومتي خوب به عنوان محملي براي توسعه، و تعالي جامعه است. حکومت خوب بايد دارای كاركردها و پيامدهاي مشخصی‌ ‌باشد و عوارض آن را به حداقل ‌رسانده‌باشد.

    

 1. كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك

دولت الکترونيک، به‌عنوان كاركردهاي مطلوب، بايد حداقل بسترهاي الكترونيكي زير را فراهم‌سازد:

 

 1. پيامدهاي اساسي ممكن و مطلوب دولت الكترونيك

دولت الكترونيك با فراهم ساختن بسترهاي كاركردي مطرح شده، بايد حداقل منجر به تحقق پيامدهاي زير گردد :

 

 1. عوارض احتمالي دولت الكترونيك

پيش‌بيني‌هاي لازم بايد براي شناخت، كاهش يا تعامل مطلوب با عوارض احتمالي دولت الكترونيك صورت گيرد. از جمله اين عوارض احتمالی عبارتند از :

 

 1. ملزومات

براي تحقق دولت الكترونيك مطلوب، حداقل بايد ملزومات زير فراهم‌شود :

 

 1. ابعاد اساسي معماري دولت الكترونيك

براي تحقق كاركردها و پيامدهاي مطلوب، و كاهش يا تعامل مطلوب با عوارض، معماري دولت الكترونيك، بايد بر محورهاي زير بنا شود :

 

 1. لايه‌هاي بنيادي معماري

براي تحقق محورهاي تبيين‌شده، نظام دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كلان، بايد در چند لايه بنيادي سازمان يابد. لازم است اقدامات تبيين‌شده در اسناد راهبردي و عملياتي، اين لايه‌ها را پوشش دهند، و مولفه‌هاي اساسي را كه در اين لايه‌ها قرار مي‌گيرد، در اقدامات توسعه دولت الكترونيك شكل‌دهند. اين لايه‌ها عبارتند از :

لايه چهارم خود شامل چهار جزء و لايه داخلي است :

هر يك از لايه‌هاي داخلي نظام‌هاي عملياتي خرد، خود در دو حوزه بين‌سازماني و درون‌سازماني، به صورت مجزا شكل‌مي‌گيرد. در عين اين‌كه لايه سيستم‌هاي الكترونيكي داخل دستگاه، در حوزه بين‌سازماني شامل حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي، و زيرساخت‌هاي سيستمي است؛ و در حوزه درون‌سازماني، شامل حوزه سيستم‌هاي داخلي سازمان، و حوزه پرتال‌هاي بيروني و فراسازماني است.

 

 

زيرساختي نظام‌هاي خرد

حوزه‌هاي لايه زيرساخت‌ها و سيستم‌هاي الكترونيكي، لازم است در قالب مجموعه‌اي از ميدان‌هاي زيرساختي سازماندهي شوند. هر يك از اين ميدان‌هاي زيرساختي بايد بستري را براي يك زيرساخت مشخص فراهم‌كند. يك ميدان زيرساختي مي‌تواند انحصاراً مربوط به يك سازمان، يا ميداني مشترك بين چند دستگاه مشخص باشد. يك ميدان زيرساختي، امكان به جريان انداختن اطلاعات و خدمات را در يك موضوع مشخص،‌ در بستر يك دستگاه يا بين‌ دستگاه‌ها، فراهم‌مي‌كند. ميدان‌هاي زيرساختي مي‌تواند انواع گوناگوني داشته باشد. نظير :

متوليان هر يك از ميدان‌هاي زيرساختي، مي‌توانند بخش خصوصي يا دولتي باشد، بصورتي‌كه امكان مشاركت و تعامل بخش‌هاي خصوصي در دولت الكترونيك، و فراهم‌سازي بسترهاي دولت الكترونيك توسط بخش خصوصي فراهم‌شود.

 

 

 1. فازهاي تحقق دولت الكترونيك

گام بنيادين در دستيابي به دولت الكترونيك، طراحي معماري فرابخشي و معماري‌هاي بخشي دولت الكترونيك است. بر اساس دورنمای معماري دولت الكترونيك كشور، دولت الكترونيك،‌ بايد طي چهار فاز زير محقق‌شود:

 

فاز اول :‌ بستر سازي محوري براي دستيابي به دولت مصمم و آماده

ارايه خدمات نمونه موثر، تدوين و تصويب قوانين بنيادی و فراهم ساختن سازوکار و متدولوژی مناسب برای طرح و برنامه، بسترسازي محوري براي شناخت و ايجاد بنيادهاي فرهنگي، نظري، معماري و فني، ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و سيستمي لازم براي دستيابي به دولت مصمم و آماده. دولت مصمم و آماده دولتي است كه اصلاحات در بستره فاوا در ميدان نظري دولت اسلامي، و ارزش آن را مي‌شناسد، به آن احساس نياز مي‌كند، بطور جدي و مصمم آن را طلب‌مي‌كند،‌ ملزومات آن را فراهم‌مي‌سازد، و براي تحقق آن آمادگي لازم را كسب كرده‌است.

 

فاز دوم : توسعه و تحقق دولت توانمند

فراگيري وسيع ارائه خدمات مبتني بر فاوا و قوانين و مقررات آن، فعال‌سازی طرح و برنامه، بسترسازی فرهنگی و توسعه زيرساخت‌ها،‌ براي دستيابي به دولت توانمند. دولت توانمند دولتي است كه در به‌كارگيري توانمندي‌هاي فاوا،‌ در بستره دولت اسلامي توانمند است،‌ فعاليت‌ها و خدمات خود را بطور گسترده در بستره فاوا انجام و ارائه مي‌دهد،‌ و خدمت‌رساني مبتني بر فاوا در تمام حوزه‌هاي فعاليت دولت فراگير است.

 

فاز سوم : بهينه سازي و تحقق دولت كارآمد و بهره‌ور

‌     يکپارچه‌سازی خدمات‌ و قوانين و مقررات فراگير، خودسازماندهی طرح و برنامه، نهادينه‌سازی فرهنگ در بستره جامعه، و گسترش زيرساخت‌ها، براي دستيابي به دولت كارآمد و بهره‌ور. دولت كارآمد و بهره‌ور دولتي است كه در به‌كارگيري توانمندي‌هاي فاوا به بهره‌وري و استفاده از حداكثر منابع با حداكثر كارائي مي‌رسد،‌ يكپارچگي و خودسازماندهي را در اين بهره‌وري به نحو موثر فرا مي‌خواند.

 

فاز چهارم : تثبيت و تحقق دولت خود سازمانده‌ی پايدار

دسترسي به خودسازماندهي وسيع به‌صورت پايدار، براي دستيابي به دولت خودسازمانده‌ی‌پايدار. دولت خودسازمانده‌ی‌پايدار دولتي است كه در بهره‌وري به‌صورت خودسازمانده و تكامل يابنده به پايداري رسيده‌است؛ و بستري براي دولت كريمه اسلامي است.

بر طبق معماري دولت الكترونيك، تحقق خصوصيات چهارگانه و مولفه‌هاي چهار لايه‌ی فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار، و سيستمهاي عملياتي خرد، در هر يك از فازها، طبق جدول 1 مطلوب و مد نظر است.

 

 

 

فاز اولفاز دومفاز سومفاز چهارمدولت مصمم و آمادهدولت توانمنددولت كارآمد و بهره‌وردولت خودسازمانده‌ي‌پايدار    لايه سيستم‌هاي خردخدمات نمونه موثر زيرساخت‌هاي آمادهخدمات فراگيرخدمات يكپارچه‌ی فراگيرخدمات يكپازچه‌ی فراگير خودسازمانده‌ی پايدارلايه قواعد و ساختارقوانين و مقررات بنياديقوانين و مقررات فراگير (ق و م د.ا. در تمام قوانين فراگيرشده)قوانين و مقررات يكپارچهقوانين و مقررات خودسازمانده (خودسازماندهي در بطن ق‌وم)لايه طرح و برنامهسازوكار و متدولوژي مناسب طرح و برنامهطرح و برنامه فعالطرح و برنامه خودسازماندهطرح و برنامه خودسازمانده‌ی پايدارلايه فرهنگشناخت فرهنگبستر سازي فرهنگنهادينه‌شدن فرهنگپايداري و ماندگاري فرهنگجدول 1 – خصوصيات مطلوب لايه‌هاي بنيادي نظام دولت الكترونيك كشور در انتهاي هر يك از فازها ترتيبات اجرائي  

به منظور تحقق چشم انداز و اهداف اين سند، وظايف و تكاليف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به شرح زير تعيين مي‌گردد.

 1. يکی از کميسيون‌های دولت با حضور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات ، دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌صورت ويژه مسؤليت هماهنگي کلان حوزه دولت الکترونيک را برعهده خواهد داشت.
 2. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مسئوليت سازماندهي، برنامه‌ريزي، پيگيري و نظارت اجراي دقيق و كامل مفاد اين سند، و تهيه آئين‌نامه‌ها و طرح‌های لازم با همکاری دستگاه‌های مرتبط با آن را برعهده دارد.
 3. شوراي‌عالي فن آوري اطلاعات موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظامهاي خرد و كلان (چم) اين سند را ابلاغ نمايد.
 4. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر تا اول مهر ماه 1384 بر اساس مفاد اين سند، و نظام ملي فناوري اطلاعات كه از سوی وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه مي‌شود، سند راهبردی و عملياتی فاز اول را در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تهيه و ارائه نموده، و منابع اعتباري لازم را فراهم‌کند.
 5. کليه دستگاه‌ها موظفند برنامه‌های بخشی و فرابخشي خود در حوزه دولت الکترونيک، را مطابق اين سند، و سند راهبردی و عملياتی فاز اول آن، به‌صورت يکپارچه تهيه و ارايه نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مسؤليت تامين بودجه و نظارت بر اجرای اين برنامه‌ها را بر عهده دارد.
 6. اولين مرحله بازنگری در اين سند پس از تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات و بسترسازي تحقق دولت مصمم و آماده صورت مي‌گيرد.
 7. رياست جمهوري (مركز فناوري اطلاعات) مسئوليت نظارت عاليه تحقق دولت الكترونيك را بر عهده دارد.

 

 

 1. خطوط راهنمای تدوين برنامه‌ راهبردي و عملياتي فاز اول و محورهاي اقدامات

براي تدوين برنامه راهبردي و عملياتي فاز اول در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، لازم است خطوط راهنما و محورهاي اصلي اقدامات زير مورد توجه قرار گيرد.

 

 1. خطوط راهنمای تدوين برنامه راهبردی و عملياتی فاز اول
 2. براي انجام فعاليت‌ها و تحقق دولت الكترونيک، از تاسيس سازمان‌هاي جديد خودداري، و از سازمان‌هاي موجود با تغيير ساختار و تعيين نقش و جايگاه هر يك در تحقق اهداف سند استفاده شود.
 3. از فضای بوجود آمده، پتانسيل‌ها و جنبش‌هاي موجود استفاده و ايجاد زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي بستر‌سازي محوری و عملياتي در حوزه دولت الكترونيك تقويت شود
 4. تمرکز اصلی بر بسترسازی نظری، ساختاری، روش‌شناسی، فکری و فرهنگی؛ اصل بر شناخت پديده دولت الكترونيك مطلوب، و فراهم‌سازي بسترهاي نظري،‌ ساختاري، روش‌شناسي، فكري و فرهنگي است. که لازم است از طريق :
 1. ابقای حرکت‌های موجود؛ فعاليت‌ها و حركت‌هاي موجود و در حال آغاز يا انجام در حوزه دولت الكترونيك حفظ، و حتي‌الامكان در آن‌ها دخالت نشود و براي تغيير جهت، متوقف يا كند نگردند. بلکه تلاش شود تا اين فعاليت‌ها،‌ از طريق ارائه رهنمود، توصيه، ترغيب و تقويت حوزه‌هاي نظري،‌ ساختاري، روش‌شناسي، فكري و فرهنگي، مورد پشتيبانی قرار گيرند.
 2. انتشار از طريق الگو؛ مفاهيم، بنيادها و ساختار دولت الكترونيك مطلوب، نه به‌شكل يك انتشار دستوري، بلكه به‌شكل يك انتشار خودسازمانده، از طريق ارائه الگوهاي مطلوب، و اثرگذاري غيرمستقيم و مستقيم اين الگوها بر ساير سيستم‌ها و دستگاه‌ها، انجام شود. نهادها و دستگاه‌هاي الگو، و اختصاصا نهاد رياست جمهوري، نقش الگوي ديددهنده در حوزه نظري و ساختاري جديد، را ايفا مي‌كنند.
 3. همزيستی برای تحول تدريجی؛ برای كاهش حداکثری اصطكاك‌ها و مقاومت‌ها؛‌ مفاهيم، ساختار و رويكرد دولت الكترونيك مطلوب، در كنار ساختار و رويكردهاي جاري، به‌صورت دومين انتخاب ممكن، در فعاليت‌ها و سيستم‌ها، ظاهر شود. اين ظهور به شكل افزارها و امكانات جديد در كنار امكانات موجود،‌ انجام ‌گيرد. به‌نحوي كه مطلوبيت‌هاي ساختار و رويكرد مطلوب، منجر به حل‌شدن تدريجي سيستم‌هاي موجود در ساختار مطلوب گردد.
 4. تمايز لايه‌بندی‌شده اقدامات سيستم‌های خرد؛ بر اساس لايه‌هاي سيستم‌هاي خرد، تبيين‌شده در دورنماي معماري دولت الكترونيك، اقدامات سيستم‌هاي خرد لايه‌بندي‌ و براي هر يك از لايه‌ها، سطح اقدامات زير صورت گيرد:

 

 1. محورهاي اصلی اقدامات فاز اول

بر اساس لايه‌هاي پيش‌بيني‌شده در معماري نظام دولت الکترونيک کشور، و خطوط راهنمای فاز اول لازم است محورهاي اصلی زير در برنامه عملياتي توسعه فاز اول دولت الکترونيک در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پيش‌بيني، و طرح‌ها و پروژه‌هاي برنامه عملياتي، اين محورها را پوشش دهد.

 

رديف

محور اصلي

محور اقدامات

9.2.1

مطالعه، طراحي و برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي

مطالعه، بستر سازي نظري، و طراحي کلان و تفصيلي معماري‌هاي ملي و بخشي دولت الکترونيک

آموزش و تربيت معماران كلان ارشد و برنامه‌ريزان راهبردی دولت الكترونيك

طراحي تفصيلي و بستر‌سازي متدولوژي و چارچوب معماري (چم)

فرهنگ‌سازي طراحي معماري و مهندسي نظام‌هاي كلان

برنامه‌ريزي فرابخشي دولت الكترونيك مبتني بر معماري دولت الكترونيك

برنامه‌ريزي‌هاي بخشي دولت الكترونيك مبتني بر معماري دولت الكترونيك

9.2.2

سيستم‌هاي‌الكترونيكي – پرتال‌هاي بيروني و فرا سازماني

طراحي معماري؛ ايجاد و راه اندازي پرتال ملي

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي استاني

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي شهرستان‌هاي پيشرو

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي بخشي بين دستگاهي

وضع استانداردها ، متدولوژي‌ها و چارچوب‌هاي توسعه پرتال‌هاي بين سازماني

9.2.3

سيستم‌هاي الكترونيكي –‌‌‌ سيستم‌هاي‌

درون‌‌سازماني

طراحي معماري و توسعه يكپارچه نظام فاوا و نظام‌هاي سازماني دستگاه‌هاي پيشرو

طراحي معماري و توسعه نظام فاواي دستگاه‌ها

طراحي و توسعه سيستم‌هاي كاربردي دستگاه‌ها

وضع استانداردها، متدولوژي‌ها و چارچوب‌هاي توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي داخل سازمان

9.2.4

سيستم‌هاي الكترونيكي –

زيرساخت‌هاي سيستمي بين سازماني

مطالعه، طراحي و وضع استانداردها، متدولوژي‌ها، چارچوب‌ها و قوانين توسعه ميدان‌هاي زيرساختي بين سازماني و عمليات همكاري و تبادل اطلاعات بين سيستمي

مطالعه، طراحي معماري، توسعه و يا سازگارسازي براي تحقق نرم‌افزارهاي سيستم ملي

ايجاد بسترهاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور و امن سازي اين فضا

توسعه و تكامل سيستم‌هاي عملياتي در بستر شبكه دولت

ايجاد زيرساخت‌هاي سيستم‌هاي عملياتي بين‌سازماني نظير بسترهاي سازماندهي معنائي، همكاري و تعامل بين سيستمي، و نظاير آن.

ايجاد فضاهاي عملياتي بين سازماني نظير فضاي عمليات كارشناسي، تصميم گيري و ..

ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي كليدي و پيشرو

بسترسازي و ترغيب به ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي توسط بخش خصوصي

بسترسازي و ترغيب به ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي توسط دستگاه‌هاي مرتبط

مطالعه، طراحي و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعات كليدي فراسازماني ملي

9.2.5

سيستم‌های الکترونيکی -زيرساخت‌هاي ارتباطي

توسعه و تكميل زيرساختهای ارتباطی عمومی واختصاصی شبكه دولت

9.2.6

سازمان‌ و نظام غيرالكترونيكي

فرا و بين سازماني

مطالعه و اصلاح گلوگاه‌ها و نقاط كليدي ساختارهاي نظام‌هاي كلان بخشي و فرابخشي كشور براي بسترسازي توسعه دولت الكترونيك

اصلاح و ايجاد ساختار حقوقي دولت الكترونيك

9.2.7

سازمان و نظام غيرالكترونيكي درون‌سازماني

مطالعه و تبيين محورهاي اصلاحات ساختاري و فرايندهاي نظام دولت الکترونيک درون‌سازماني

اصلاح ساختار و فرايندهاي دستگاه‌هاي پيشرو و شكل‌گيري نظام مبتني بر فاوا

آماده‌سازي و اصلاح ساختار و فرايندهاي دستگاه‌ها براي توسعه دولت الكترونيك

9.2.8

طرح و برنامه فراسازماني

وضع متدولوژي‌ها، چارچوبها و مكانيزم‌هاي عملياتي طرح و برنامه فرا سازماني در بستره دولت الكترونيك

اصلاح ساختار طرح و برنامه ملي در بستره دولت الكترونيك

ايجاد بسترهاي طرح و برنامه غيرحكومتي فعال در سطح جامعه

9.2.9

طرح و برنامه درون‌سازماني

وضع متدولوژي‌ها، چارچوب‌ها و مكانيزم‌هاي عملياتي طرح و برنامه سازماني فعال

اصلاح ساختار طرح و برنامه درون سازماني دستگاه‌هاي پيشرو در شكل‌گيري طرح و برنامه فعال

آماده‌سازي دستگاه‌ها براي اصلاح ساختار طرح و برنامه و شكل‌گيري طرح و برنامه فعال

9.2.10

فرهنگ‌سازي و آموزش

فرا و بين سازماني 

فرهنگ‌سازي حكومتي نظام مبتني بر فاوا و دولت الكترونيك در سطح مديران ارشد و برنامه‌ريزان كلان و نهادهاي محوري حكومت

فرهنگ‌سازي عمومي دولت الكترونيك

گنجاندن مطالب آموزشي و فرهنگي پديده دولت الكترونيك در برنامه آموزشي مدارس و دانشگاه‌ها

9.2.11

فرهنگ‌سازي و آموزش درون سازماني

فرهنگ‌سازي عملياتي نظام مبتني بر فاوا و دولت الكترونيك در دستگاه‌ها

آموزش عمليات (دانش و مهارتها) در بستره دولت الكترونيك و فاوا در دستگاه‌ها