ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

پنجمين اجلاس جهاني آب
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
 

 

پنجمين اجلاس جهاني آب

نشست وزرا

 

 

 

 

بيانيه وزراي استانبول

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت امور خارجه تركيه

انجمن جهاني آب

22 مارس 2009

ما وزرا و رؤساي هيئت هاي شركت كننده در پنجمين اجلاس جهاني آب تحت عنوان «همكاري بين كشورها در زمينه آب» كه در تاريخ 20 الي 22 مارس 2009 در استانبول - تركيه جمع آمده‌ايم، تصميم گرفته‌ايم تا به چالشهاي جهاني مربوط به آب در زمينه توسعه پايدار بپردازيم. بنابراين ما:

 

بنابراين، ما وزرا و رؤساي كشورهاي حاضر در كنفرانس وزاري پنجمين اجلاس جهاني آب، داراي ديدگاههاي مشترك زير هستيم:

 1. ما تلاش مان را براي رسيدن به اهداف تفاهم شده بين المللي مانند اهداف توسعه هزاره و براي بهبود دسترسي به آب سالم و پاك، بهداشت، اكوسيستم هاي سالم و بهداشتي در حداقل زمان ممكن با اتخاذ سياستهاي مناسب و منابع مالي كافي در تمام سطوح افزايش خواهيم داد.
 2. ما از اجراي مديريت بهم پيوسته منابع آب (IWRM) در سطوح حوضه رودخانه، حوضه آبريز و سيستمهاي آب زيرزميني، در داخل هر كشور و هر جا كه لازم باشد از طريق همكاريهاي بين المللي با اشخاص ديگر بمنظور دستيابي عادلانه به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با لحاظ اثر تغييرات جهاني، در نظر گرفتن نظرات كليه ذينفعان، با استفاده از فرآيندي مشاركتي در تصميم گيري و برنامه ريزي توسط ايجاد ارتباطات بهتر بين بخشهاي مربوطه براي دستيابي به راه حل هايي كه همه بخشها سود ببرند، بيشتر حمايت مي كنيم.
 3. ما براي بهبود مديريت تقاضاي آب، بهره وري و كارآئي مصرف آب تلاش مي كنيم از طريق ساخت شبكه هاي آبياري (هر جا كه ضروري باشد) وهمچنين بهبودكشت ديم با هدف افزايش توليد محصولات و صرفه جويي آب براي رسيدن به توليد پايدار غذاي كافي براي جمعيت رو به افزايش، تغيير الگوهاي مصرف، بهبود استانداردهاي زندگي، به ويژه در نواحي روستايي و پايان دادن به استحكام فقر و گرسنگي و هماهنگ با اهداف توسعه توافق شده بين المللي و ساير تفاهمات مرتبط بين المللي انجام شده.
 4. ما از پروژه هاي توسعه اي كشور در بخش هاي مختلف مربوط به آب به ويژه درخصوص انرژي و فقر زدائي حمايت مي كنيم. ما براي ساخت زير ساخت هاي جديد و نگهداري، استحكام و بهبود زيرساخت هاي موجود براي اهداف چندگانه شامل ذخيره آب، آبياري، توليد انرژي، كشتيراني و پيشگيري از بلايا و آمادگي در مقابل آنها كه از نظر اقتصادي معني دار، از نظر زيست محيطي پايدار و از نظر اجتماعي عادلانه باشند، كار خواهيم كرد.
 5. ما درك مان را از اثرات تغييرات جهاني روي منابع آب، فرآيندهاي هيدرولوژيكي طبيعي و اكوسيستمها تقويت مي كنيم ما براي حفظ جريانهاي زيست محيطي، افزايش برگشت پذيري و برگرداندن بحالت اوليه اكوسيستم هايي كه تنزل پيدا كرده اند، با در نظر گرفتن فوايد مكانيزم هاي جديد همچنين مشاركت با جنگل بانان بمنظور افزايش خدمات وابسته به آب جنگل، كار خواهيم كرد.
 6. ما جلوگيري از آلودگي را براي همه بخش ها در آب سطحي و زيرزميني، بطور مناسب با بكارگيري اصول پرداخت آلوده كنندگان، در عين حال كه توسعه بيشتري در اجراي جمع آوري پساب، تصفيه و استفاده مجدد آن خواهيم داشت، تقويت خواهيم كرد.
 7. ما به نواحي كم آب براي سرمايه گذاري در شيرين كردن آب شور و تصفيه پساب ها براي استفاده مجدد و فراهم كردن پيشتيباني فني و مهارت براي پايدار و قابل خريد بودن اين سيستمها توجه خواهيم كرد.
 8. ما به قوانين بين المللي فراهم كردن حفاظت براي منابع آب، زير ساخت هاي آب و محيط زيست در زمانهاي درگيري مسلحانه و همكاري در توسعه آتي آن در صورت لزوم احترام مي گذاريم.
 9. ما تصميم داريم كه تدابير و برنامه هاي فرا ملي، ملي و يا زير ملي را براي پيش بيني و هدفگيري اثرات محتمل تغييرات جهاني، توسعه، اجرا و بيشتر تقويت كنيم. ارزيابي شرايط متغيير هيدرولوژيكي، وقايع حدي آب و شكل و عامليت زير ساختهاي موجود در اين زمينه ضروري است. تلاش هاي سرمايه گذاري براي ايجاد زير ساختهاي مورد نياز، بمنظور افزايش ظرفيت ذخيره و زهكشي در شرايط خاص، لازم است با در نظر گرفتن كارآيي آب، افزايش يابد.
 10. ما تصميم داريم براي جلوگيري و انجام واكنش براي بلاياي طبيعي و ايجاد شده توسط بشر، شامل سيلابها و خشكساليها كاركنيم. ما تصميم داريم هر جا كه ممكن باشد از مديريت بحران به آمادگي در مقابل بلايا و جلوگيري از بلاياي ايجاد شده توسط بشر و مديريت ريسك از طريق توسعه سيستم هاي پيش آگاهي، انجام تدابير سازه اي و غير سازه اي هم براي منابع آب و هم براي دسترسي به آب و دفع بهداشتي فاضلاب و ظرفيت سازي نيروي انساني در كليه سطوح، اقدام نمائيم. ما همچنين تصميم داريم تدابير مورد نياز را براي تعديل اثرات پس از وقوع بلايا و اسكان مجدد براي مردم حادثه ديده و سيستم هاي هيدرولوژيكي تحت تأثير اتخاذ نمائيم.
 11. ما تلاش خواهيم كرد تا سيستم هاي پايش مرتبط با آب را بهبود دهيم و اطمينان حاصل كنيم كه اطلاعات مفيد بدون محدوديت براي همه جوامع مربوطه، شامل كشورهاي همسايه در دسترس قرار دارد.
 12. ما به طور مناسب، نقش ها، حقوق و مسئوليت هاي همه عوامل را شفاف سازي خواهيم كرد و هماهنگي و سياستهاي بين بخشي را به ويژه براي فراهم كردن امكان دسترسي مردم به آب و دفع بهداشتي فاضلاب بعنوان كليدي براي دستيابي به توسعه پايدار ارتقاء خواهيم داد در عين حال كه به مسئوليت مان همراستا با توجهات اجتماعي، دولت هاي ملي و مسئوليتهاي محلي ادامه مي دهيم و از اشكال مختلف مشاركت حمايت مي كنيم.
 13. براي اصلاح حاكميت بخش آب در سطح ملي، ما بطور مقتضي براي اهداف زير تلاش خواهيم كرد:

الف) ارتقاء اصلاح ساختارهاي مديريت آب

ب) تقويت قوانين بخش آب و چارچوب هاي تنظيمي، افزايش پاسخگويي سياسي و اداري براي اجراء اين قوانين، و حصول اطمينان از اجراء مؤثر آنها

ج) جلوگيري از اختلال (فساد و رشوه خواري) و افزايش بهم پيوستگي در اجراي سياستها، برنامه ها و فعاليتهاي اجرايي بخش آب

د) حصول اطمينان از شفافيت در فرآيندهاي تصميم گيري

هـ) تقويت مشاركت عمومي از همه ذينفعان آب

 

 1. ما از تحقيقات علمي، آموزش، توسعه و پذيرش تكنولوژيهاي جديد و انتشار تكنولوژيهاي منتخب در زمينه آب و ارتقاء استفاده از آنها در جهت استفاده پايدار و مديريت منابع آب و افزايش ظرفيتهاي انطباقي و برگشت پذيري جوامع حمايت مي كنيم. ما در جهت ارتقاء همكاريهاي بين المللي در توسعه، كاربرد و انتشار شامل انتشار تكنولوژيها، تجارب و فرآيندها در زمينه آب، همچنين در تحقيقات علمي، تكنولوژيكي، اجتماعي – اقتصادي و ساير تحقيقات در جهت اصلاح دسترسي عمومي به آب و بهداشت تلاش خواهيم كرد.
 2. ما از مباحث داخل سيستم سازمان ملل مربوط به حقوق بشر و دسترسي به آب شرب سالم و بهداشت قدرداني مي كنيم ما تصديق مي كنيم كه دسترسي به آب شرب سالم و بهداشت يك نياز اوليه بشر مي باشد.
 3. ما بطور مقتضي گام هاي محكم و ملموسي را براي اصلاح و ارتقاء همكاري درخصوص استفاده پايدار و حفاظت از منابع آب مرزي از طريق اقدامات هماهنگ شده دولتهاي ذينفع (riparian) منطبق بر توافقات موجود و / يا ساير توافقات مربوطه با لحاظ نظرات همه كشورهاي ذينفع مرتبط بر خواهيم داشت. ما براي تقويت سازمانهاي موجود و توسعه سازمانهاي جديد بطور مقتضي در صورت لزوم واجراي ابزارهايي براي مديريت بهتر منابع آب مرزي كار خواهيم كرد.
 4. ما از سازمانها و مؤسسات بين المللي براي حمايت از تلاشهاي بين المللي براي فراهم كردن انتشار تجارب و انتقال بهترين تجارب درخصوص اصلاح ساختار، حفاظت، نگهداري، مديريت و مصرف پايدار منابع آب دعوت مي كنيم.
 5. ما تلاش مي كنيم تا به آب و بهداشت در برنامه ها و استراتژي هاي توسعه ملي اولويت دهيم؛ برنامه هاي توسعه مديريت آب در سطوح محلي، منطقه اي و ملي تدوين كنيم؛ منابع مالي مناسب براي مديريت آب و فراهم كردن سرويس هاي بهداشتي تخصيص دهيم؛ فرآيندهاي هماهنگي اعطاء كننده را هدايت كنيم، و محيط توانمندي را براي سرمايه هاي آب و فاضلاب ايجاد كنيم. ما تلاش مي كنيم تا منابع را از همه منابع شامل بخش دولتي و بخش خصوصي بسيج كنيم.
 6. ما استفاده مؤثر از منابع مالي از كليه منابع، شامل تشويق مؤسسات مالي بين المللي، توسعه شركاء و كشورهاي ذينفع بمنظور افزايش پشتيباني براي مديريت آب، تأمين آب و بهداشت (فاضلاب) را ارتقاء خواهيم داد. ما همچنين مقرر خواهيم كرد تا پشتيباني مؤثرتر و متنوع، سيستم هاي مديريت مالي و اعتباري ايجاد شوند كه به سهولت قابل دسترسي و قابل پرداخت باشند.
 7. با تصديق اينكه منابع جديد و مناسبي براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره مورد نياز هستند، ما از جوامع بين المللي، شركاء توسعه و منابع خصوصي مالي درخواست مي كنيم تا منابع شان را براي تكميل تلاش هاي انجام شده توسط كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادي در حال تحول براي توسعه پايدار مديريت منابع آب و براي احداث زير ساختهاي پايه براي يك رشد پايدار اجتماعي – اقتصادي، به ويژه در آفريقا و كشورهاي كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري كنند.
 8. ما نياز براي استراتژيهاي پوشش هزينه منصفانه، عادلانه و پايدار را تصديق مي كنيم و بنابراين ما استراتژيهاي پايدار و واقعي مالي را براي بخش آب، به ويژه بخش هاي تأمين آب، كيفيت آب و بهداشت (فاضلاب) ارتقاء داده و اجرا خواهيم كرد. ما تصديق مي كنيم كه روش ها و ابزارهاي منحصراً اقتصادي نمي توانند همه جنبه هاي اجتماعي و زيست محيطي را در پوشش هزينه در نظر بگيرند. استراتژيهاي مالي بايد براساس بهترين استفاده ممكن و تركيبي از تعرفه ها براي همه شكل هاي خدمات آب، ماليات ها و واگذاري ها براي پوشش دادن به نيازهاي مربوط به توسعه زير ساختارها و ملزومات آب، بهره برداري و تعميرات باشد.
 9. ما در نهايت تصديق مي كنيم كه آب يك موضوع بين بخشي است. بنابراين، ما پيام مان را با آنهايي كه خارج از بخش آب هستند شامل بالاترين سطوح سياسي در ميان ميگذاريم. ما بهترين تلاش مان را براي پيروي از اين بيانيه براي توسعه حاكميت جديد سياست مديريت بهم پيوسته آب، چارچوب هاي قانوني، سياستهاي بين بخشي، مكانيزم هاي مالي و تكنولوژيها بهمراه توسعه نيروي انساني انجام خواهيم داد.

بنابراين، ما وزرا و رؤساي دولت هاي حاضر در كنفرانس وزراي پنجمين اجلاس جهاني آب ديدگاههاي زير را به شراكت مي گذاريم:

الف) نتايج فرآيند وزراي پنجمين نشست جهاني آب را براي فرآيندهاي مرتبط بين المللي و منطقه اي منتقل مي كنيم،

ب) خودمان را به چالش مي كشيم و از همه ذينفعان درخواست مي كنيم تا اين بيانيه وزرا و پيشنهاداتش را در سياستهاي ملي مربوط به مديريت منابع آب و خدمات مربوطه در كشورمان در نظر بگيريم و اين نتايج را با ششمين نشست جهاني آب مرتبط كنيم، و از راهنماي آب استانبول و پيشنهادات آن اتخاذ سند كنيم.

ج) به كار با يكديگر با نمايندگان مجلس و مسئولين محلي جهت رفع مسائل آب و فاضلاب بطور دو جانبه ادامه دهيم.

در نهايت، وزرا و رؤساي دولتهاي حاضر در كنفرانس وزراي پنجمين اجلاس جهاني آب لازم ميدانند:

د) از دولت تركيه، شهرداري كلان شهر استانبول و انجمن جهاني آب براي سازماندهي پنجمين اجلاس جهاني آب و كنفرانس وزرا تشكر كنند.

هـ) با تشكر از مشاركت دولتهاي ملي، سازمانهاي منطقه اي و بين المللي و گروههاي ذينفع در فرآيند هاي وزرا ، منطقه اي و موضوعي پنجمين اجلاس جهاني آب.