تجدید مدیریت استراتژی در شرکت IBM

طی چنددهه IBM تاثیر فراوانی روی اقتصاد داشت . شر کت ارائه دهنده خد مات به ما شینهای تجاری ، کا مپیو ترها و خدمات تجاری اطلا عات تکنو لوژیک که بخش های زیادی از اقتصاد و منا بع اسا سی سازمان مورد مصر ف قرار داد .

تاریخ IBM به وسیله ی (از طریق) تلاشها ی چند گا نه در تغیرات استر ا تژیک بز رگ با رشد تجدید سا ختار ادامه داشته و ما اینجا بر تلا شهای مو فقیت امیزIBM برای فراهم آوردن گنجا یش و اهداف تجدید استراتژی که می تواند به نتا یج مثبتی منجر شود تاکید و تو جه داریم.

ما از طریق مثا لهای تغییرات بز رگ در IBM و رشد تجدید استراتژی بحث را آغاز می کنیم.

شرکت IBM اولین شرکت مو فق در زمینه تغییر کردن از یک شر کت تجهیزات محا سباتی الکترو نیکی به یک شرگت محا سباتی الکترونیکی در خلال سال های ( 1965- 1940 ) بوده است .در سالهای اخیر، IBM خودش به یک شر کت محا سباتی سخت افزاری با تجارت کا مپیو تر شخصی در درون شر کت خدمات محا سبه ی دست به تغییراتی زد.

آی بی ام در بین این دو تغییر ات مو فقیت امیز IBM شروع به ادغام مها رت در سا لهای ا خیر(1980) دست زد در تجارت محا سبا تی چهار چوب اصلی را رشد داد .

در نتیجه ، شر گتهای دیگر بر مزایای زیاد و بخش ها ی بازار کا مپیو تر شخصی غلبه کردند،به طو ر مثال ما یکرو سا فت در سیستم های عا مل و InteL در ترا شه های نیمه رسا نا.

IBM فهمید تغییرات استراتژیک او لیه اش در پاسخ تکنو لوژیکی در محا سبه ی الکترو نیکی که در محیط خا رجی به عنوان یک نتیجه ی تغییرات او لیه ی استر اتژیک را در پا سخ گویی به مز یت تکنو لوژیکی در محیط بیرونی به عنوان نتیجه ی تحقیقی جها نی مورد تو جه قرار گر فت (یا فته های ار تش مریکا کمک تحقیق جهانی مو رد بر رسی و مو رد تو جه قرار داد . که با کمک ها ی نظا م کرد) در مو اجه با این تقییر تکنولو ژیکالی،بسیا ری از ما شین تجاری ( کسب و کار) الکترو نیکی با شکست موا جه شدند .

IBM عمو ما انتقا ل مو ثر تری برای محا سبه ی الکترو نیکی دانش داشته است .

جد ول سا زگاری ما تریس WeIhrich 1982)SWoT (را برای تغییرات IBM به نمایش گذاشته است.

 

 مو فقیت از استراتژی هایی نشات می گیرد . (در نتیجه ی استراتژی ها یی است که ) به بسیا ری از فر صتهای محیطی پا سخگو ست و با تهدیدات سازگار و نگرش های موجود شر کت را تعویض می نما ید (برای تطا بق با محیط و تهدیدات و فر صتهای محیطی ) برای مثا ل ، شر کت دانش را به روز می کند و به دانش دسترسی یافت و تکنو لو ژی محا سبه ی الکترو نیک را از طر یق تحقیق الکترو نیکی برای دو لت امریکا در طی جنگ جها نی دوم مورد حمایت رهبری قرار داد. اگر چه رقابت در تکنو لو ژی محا سبه ی الکترونیک دارای نقص بود(Tushman&Anderson1986).

IBM برای دست رسی زود به هنگام به تکنو لوژی جد یدش به تو سعه ی بسیار فعال به ادغام توا نا یی های جدید در محا سبه ی ا لکترو نیک دست زد.

برای انجام یک چنین چیز ی، IBM از ریسکهای منسو خ و به درد نخور اجتنا ب کرد . و سو دهای او لیه ی بر انگیزاننده ی زیاد را انتخاب کرد

اگر چه تکنو لو ژی محا سبه ی الکتر و نیکی یک جایگز ین واضح بر ای تکنو لو ژی الکتر ونیکی حاضر می با شد . علی رغم آن (بر خلاف این که ) دارایی های مکمل (تکمیلی ) IBM به دنبال افزایش (ارتقاء ) رقابت بود.

شرکت ار تباط قوی فروش با مشتر یان دارد . و یک ا عتبار (شهر تی ) برای تولیدات ما شین های معتبر( قا بل اطمینا ن ) است و خدمات آ نها به طور مو ثر در هما ن ز مینه (که تو لیدات انجام می گیرد ) است که بر شر کت برای متقائد کر دن (راضی کردن ) مشتریان برای خرید ما شین های جدیدالکترو نیکی از IBM بیشتراز رقبا کمک می کند .

پس IBM اهرم قدرت دارایی های مکمل (تکمیلی ) را برای شنا سایی مز یت (علی رغم مخا لفت ار تش ) تقا ضای تجا ری برای محا سبه الکترونیک را بر عهده گر فت

گسترش ار تبا طا ت ،همکاری و ا ستفاده از تیمهای عملکر دی با مد یریت میا نی و کار کر دن در واحدهای مختلف بیش از این بوده است IBM قادر به ساز گاری (هما هنگی ) تکنو لو ژی جدید با نیاز های مشتریانش است .  مدیریت عا لی یک اثر مهم (تاثیرعا لی )بر تجدید استراتژی از طریق طراحی دو باره شنا خت سازما نی دارد ،از طریق ملاحظه، (مر اعات ) ارتباطات ثا بت به هسته ی تجارت برای محاسبه ی نیاز داریم.

I) استراتژی ها ی سازگار ی و تازه فرصتهای خارجی را ایجاد می کنند. دارایی های تکمیل کننده را ادغام کنید .( ارتباطات قوی مشتری ، مارک تجاری شنا خته شده تو لید و ارائه خدمات )

دارایی های مهم وبا ارزش را با تحقیق مو جود بیرو نی اد غام کنید و تکنو لوژی را پدیدار سازید .

II) استراتژی های جایگزین و فر صتهای بیرونی را ایجاد کنید . تحقیق جهانی و دو لتی را برای کسب دانش تکنو لو ژی الکترونیکی در دسترس قرار دهید.

III)استراتژی های سازگار و جدید برای اجتناب از تهدید های خارجی از ا فراد R&D و باز خور مشتریان استفاده کنید و از خطر کهنگی تکنو لوژی دوری گزینید. کار برد های تجا ری بز رگی برای مشتریان برای به دست ا ور دن مزایای رقابتی رقبا وجود دارد .بادارایی های برای ا جتناب از ریسک کهنگی را مو رد استفا ده قرار دهید و سر ما یه R&D کامل (مهم ،با ارزش ) لینک کنید (ارتباط بر قرار کنید ).

ارتباطات درون شرکت را برای انجا م محاسبه ی ا لکترو نیک مورد استفاده قرار دهید .تا از ریسک کهنگی اجتناب کرده با شید .

IV) استراتژی ها یی برای جا یگزینی و خنثی کردن تهدیدات خا رجی

استراتژی هایی برای جایگزینی و خنثی کر دن تهدیدات خارجی داشته باشید، پا یه ی استراتژی را برای جلوگیر ی از کهنگی نو کنید(تجدید کنید). مدیران بالای متعهد ادراک ساز مانی را به سمت محا سبه ی الکتر ونیکی برای اجتناب از کهنگی تغییر می دهند. مدیران بالای اجتما عی و در یا فتهای اقتصا دی کار کنا ن را برای توا نایی های الکترونیکی تو سعه می دهد تا از خطر کهنگی به دور با شند .

در واقع دانش مدیران اجتما عی و در یا فتها ی مادی کار کنان برای افز ایش تو انایی هایی ا لکتر ونیکی شان تو سعه می یا بد تا از خطر کهنگی به دور با شند.

فرصتها : ادغام سخت افزار ونرم افزار برای به دست اوردن محصو ل شر کت های مو جود تخصصها را گسترش می دهد تا تو انایی برای به روز کر دن تقا ضا داشته با شد .

1) ا ستراتژیهای برای سا زگاری و نو کردن فر صتهای خا رجی دارایی های کا مل (مثل ار تبا طات قو ی مشتری ، مار ک تجا ری شنا خته ) مز یت فر صتها را در خد مات و سخت افز ار و نر م افزار اد غا م می کند .R&D ،خد مات ،

تیم ها (کار کرد) فر صت های تقا ضا ی جدید در خد مات تجاری الکترونیک را شنا سایی می کنند

2) استراتژی های جا یگز ینی ،فر صتهای خارجی می دهد . و بر کمبود نرم افزار غلبه کردند و با متخصصین مشورت کردند . چشم انداز استراتژی جدیدی برای خدمات تجاری الکترو نیکی مهیا کنید تا فر صتهای و سیله ی نفوزذ برای اد غام سخت افزار و نرم افزار فراهم شود . (TagIor&heIfoT2009)

مدیران عالی بیشتر مکانیزم های ساختار ی برای ارتباطا ت ساده را ایجاد می کنند.(مدیران عا لی به دنبا ل ایجا د مکا نیزمهای سا ختاری برای ارتبا طات سا ده هستند ) و مشو رتهای اقتصا دی و مو قعیتهای اجتما عی را برای مدیران مر تبط با محا سبه ی الکترو نیکی را فراهم می آورند.

ا خیرا در قر ن 21 IBM یک تغییر (انتقال ) از محا سبا ت سخت افزاری به خد مات محا سبه ی تجاری را بنیاد نهاد ،اول تجا رت الکترو نیکی را با تو جه به تقا ضا ی آ نها در جه بندی کرد ند .

IBM سخت افزار و نرم افزار را اد غام می کند و متخصص مشاور ،خد مات محا سبه ی کسب و کار (تجا رت ) با همکا ری مشتر یان فراهم می اورند. ( HerraId ،2007)

IBM وقتی که سطح بندی را به دست می آورد بسیاری از نقا ط قوت تاریخی اش شا مل شهرت (خوش نا می ) برای ارائه ی خد مات به مشتر یان ویژه ، ارتبا طا تش با مشتر یان و متخصصینR&D به این شرکت کمک می کند.

IBM قادر نیست نقاط قوت ر قا بتی مهم را در برابر ر قیب گستر ش دهد و تو کل و اعتمادش با بیشتر کالا های تجا ری چون سخت آفزار یا نرم افزار به تنهایی کا هش می یا بد

علاوه بر این به عنوان قسمتی از تحول(تغییر) IBM، نقا ط کلیدی ضعف را در درون توا نایی ها مو جو دش شنا سایی کرد (برای مثال نقص و کمبود نرم افزار وکارشنا سان و متخصص) و آنها از طریق عوا مل خارجی تو سعه نشان گذاری (علامت گذاری ) می شو ند .برای به دست اوردن یک چنین چیز ی نرم افزار عقلایی و مشا ورین ما هر ی لاز م است . IBM باید طرح و شکل دو باره ی ساز مانی را به وسیله روسای بخش اجرایی بشناسد و از این طر یق از محا سبه تو زیع شده پشتیبا نی بکند .

-

 

See more at: http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/society/management/2013/2/18/94903.html#sthash.4fllg5pL.dpuf
/ 0 نظر / 167 بازدید