تعرفه نرخ حمل کانتینر وارداتی

تعرفه نرخ حمل کانتینر وارداتی

۴۰ فوت حجیم /۴۰/ ۲۴۰۰ دلار آمریکا بر مبنای ۲۰ /۲۲۰۰/ – بندر شانگهای به بندر عباس : ۱۲۰۰
۴۰ فوت /۴۰/ ۲۷۰۰ دلار آمریکا برای ۲۰ /۲۵۰۰/ – بندر نینگبو/ شن زن به بندر عباس : ۱۳۵۰
حجیم
۴۰ فوت /۴۰/ ۲۹۰۰ دلار آمریکا برای ۲۰ /۲۷۰۰/ – بندر کینگ دائو/ تیانجین به بندرعباس: ۱۴۵۰
حجیم
۴۰ فوت حجیم /۴۰/ ۲۰۰۰ دلار آمریکا برای ۲۰ /۱۸۰۰/ – بندر سنگاپور به بندر عباس : ۹۵۰
در مبداء به عهده فروشنده و THC ٭ لازم به یادآوری است که پرداخت هزینه ترمینال کانتینری در مقصد به عهده خریدار می باشد.

TEU ٭ در صورت پرداخت کرایه حمل در بنادر چین، مبلغی معادل ۱۲۰ دلار آمریکا بابت هر به نرخ های بالا اضافه خواهد شد. ORS بعنوان سورشارژ ۲۱ تن باشد، مبلغی معادل / ٭ در صورتیکه وزن ناخالص محموله داخل کانتینر ۲۰ فوتی بیش از ۸ ۱۵۰ دلار آمریکا به نرخ های بالا بعنوان سورشارژ هزینه های بار سنگین کانتینر اضافه خواهد شد.

تعرفه نرخ حمل کانتینر صادراتی
۴۰ فوت حجیم /۴۰/ ۴۰۰ برای ۲۰ /۴۰۰/ – بندر عباس به شانگهای/ نینگبو/ شن زن: ۲۲۰
۴۰ فوت حجیم /۴۰/ ۵۵۰ برای ۲۰ /۵۵۰/ – بندرعباس به کینگ دائو: ۳۰۰
۴۰ فوت حجیم /۴۰/ ۵۰۰ برای ۲۰ /۵۰۰/ – بندرعباس به تیانجین: ۲۷۰
۴۰ فوت حجیم /۴۰/ ۴۰۰ برای ۲۰ /۴۰۰/ – بندر عباس به سنگاپور: ۲۰۰
در مبداء به عهده فروشنده و در THC ٭ لازم به یادآوری است که هزینه ترمینال کانتینری مقصد به به عهده خریدار می باشد.

٭ در صورتیکه وزن کانتینر ۲۰ فوتی بیش از ۲۳ تن باشد، مبلغی بعنوان سورشارژ اضافه وزن
کانتینر دریافت خواهد شد.

منبع : خبرگزاری دریایی مانا

/ 0 نظر / 26 بازدید